Fauna – Natura 2000

Nederlandse melkveehouders krijgen steeds meer te maken met wet- en regelgeving op het gebied van natuurbescherming en flora & fauna. In sommige landbouwregio’s dreigt de melkveehouderij zelfs op slot te worden gezet. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) pleit voor een werkbaar beleid, waarbij boeren nog ontwikkelingsmogelijkheden hebben.

De komende tijd wordt de Nederlandse natuurwetgeving ingrijpend herzien. De NMV houdt u op de hoogte van alle ontwikkelingen die voor melkveehouders van belang zijn.

Natuurwetgeving

De Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet worden samengevoegd in de nieuwe Wet Natuurbescherming. Deze wet gaat 1 januari 2017 in. De basis voor de Wet Natuurbescherming blijft de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. De nieuwe wet voorziet in eenvoudigere regels ter bescherming van de natuur het decentraliseren van bevoegdheden en taken naar provincies en de aansluiting op het omgevingsrecht. In 2018 treedt naar verwachting een opvolger van de Omgevingswet in werking; dit is een parapluwet waar de Wet Natuurbescherming met een aantal andere wetten onder gaat vallen.

PAS

Ook op andere manieren heeft de landbouw te maken met natuurwetgeving. De regelgeving ter bescherming van Natura 2000-gebieden heeft niet alleen betrekking op de gebieden zelf. Ook handelingen en activiteiten buiten deze gebieden, die een significant effect hebben op de daar voorkomende habitatsoorten die moeten worden beschermd volgens het Europees recht, vallen onder deze regelgeving.

Vooral de stikstofdepositie vanuit de landbouw wordt gezien als een negatieve invloed op Natura 2000-gebieden. Om economische ontwikkelingsmogelijkheden in de landbouwsector te behouden is in 2015 de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ingevoerd. De sector moet generieke maatregelen nemen om de stikstofdepositie te verminderen. Daarvoor in de plaats krijgt men ontwikkelingsruimte terug. Deze generieke maatregelen moeten wel haalbaar en betaalbaar zijn. De NMV vindt het van belang dat berekeningen en metingen van de stikstofdepositie op de juiste wijze en met de juiste cijfers worden onderbouwd. Daarnaast zullen ook andere sectoren zoals verkeer en industrie maatregelen moeten nemen om de uitstoot van stikstof te verminderen.

Decentralisatie

In de uitvoeringsregels van de Wet Natuurbescherming is opgenomen dat de provincies de regie krijgen bij de uitvoering van de wet. De NMV heeft steeds aangegeven grote zorgen te hebben bij het decentraliseren van het natuurbeleid.

Voor het beweiden en bemesten van grasland bij Natura 2000-gebieden bestaat er nu een landelijke vrijstelling. Dit is juridisch onderbouwd in de PAS, waardoor er geen vergunning nodig is voor deze activiteit. Nu de provincies dit in de nieuwe Omgevingswet zelf gaan regelen ontstaat er een ongewenste versnippering aan beleid.

Op dit moment zijn de provincies al het bevoegd gezag voor het faunabeleid. Het ganzenbeleid is hierdoor in alle provincies verschillend. De NMV streeft naar het behoud van eenheid in de provinciale verordeningen. Anders krijgen melkveehouders te maken met een oerwoud aan regelgeving.

Faunaschade

Het faunabeleid waar ook de provinciale ontheffingen en vrijstellingen vallen, wordt o.a. gebaseerd op de jaarlijkse diertellingen. Daarnaast is ook de faunaschade die door grondgebruikers wordt gemeld bepalend voor het beleid. Daarom is en blijft het van groot belang dat melkveehouders schade altijd melden. Dit kan gratis! U gaat pas betalen als u aanvullend een verzoek voor een tegemoetkoming indient.

De NMV vindt populatiebeheer en schadebestrijding erg belangrijk om de schade aan gewassen te voorkomen. Hiervoor is eenvoudige en uitvoerbare regelgeving nodig.

Archief

Als NMV zijn we bezig met het indienen van onze NPLG-zienswijze. Dit kunnen we helaas niet collectief namens al onze leden doen. Als individuele melkveehouder kunt u uw eigen NPLG-zienswijze indienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van de zienswijze zoals die is opgesteld door Stichting Stikstof...

Op heel veel plekken in ons land zijn provincies met zogenaamde gebiedsprocessen gestart. Wat zijn dat? Daar zitten boeren, beheerders van natuurgebieden zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, milieuorganisaties, vertegenwoordigers van de recreatiesector en ambtenaren van waterschappen, gemeenten en provincies met elkaar om tafel. En waar heeft men...

Wie heeft er de afgelopen jaren nou niet over de wolf gehoord? Vanaf 2014 is de wolf in ons mooie kikkerlandje te zien. Er zijn tot nu toe 458 meldingen binnengekomen over schade waarbij het vermoeden bestaat dat de wolf erachter zit. Daarom is er...

Het zal u niet ontgaan zijn dat het weer tijd is om de jaarlijkse opgave in te vullen. U kunt nog enkele dagen de gecombineerde opgave invullen of herstellen. Veel van uw antwoorden worden gebruikt voor controles en de opgave kan gewobbed worden door milieuorganisaties, die...

Boerveilig! Veel boeren waren de afgelopen twee weken druk op pad om mest op het land uit te rijden. Met het zonnetje aan de lucht de perfecte gelegenheid om de grond van de nodige vitamientjes te voorzien. Helaas zit gevaar soms in een klein hoekje. Om...

NMV, FDF, AGRACTIE en DDB hebben een bezwaarschrift opgesteld tegen het weidevogelplan van gedeputeerde Douwe Hoogland. Dit bezwaarschrift kunnen jullie aanvullen met jullie eigen gegevens. Het is verstandig deze zo spoedig mogelijk aan te vullen en op te sturen naar provincie Fryslân. Het adres vind je op het...

????????????????????-???????? ???????????????????? tegen ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????. ???????? ???????????????????? ???????? ????????.???????? ???????????? ???????????? ???????????????? ???????????????????? ???????? ???????? ???????????????????????????? ???????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????!! Beste collega's en loonwerkers, Met ontzettend veel verbazing en boosheid hebben wij het artikel in de Leeuwarder Courant gelezen over de plannen...

Melkveehouders in de provincies Friesland, Groningen, Utrecht en Gelderland die gronden beheren binnen een aangewezen ganzenfoerageer- of ganzenrustgebied komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in faunaschade op basis van een automatische taxatie. Als u voor een automatische taxatie in aanmerking komt, dient u uw percelen te...

Agroprogramma van start in de provincie Groningen, met als speerpunt de agrarische bedrijven in het gebied van het Groninger Aardgasveld.  Wij, van de NMV Groningen, nemen sinds september 2018 deel aan de Agrarische Tafel Groningen (ATG) en hebben, zoals eerder vermeld in Koebont, in december 2018...