KRW & Waterschappen

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) vindt dat ook binnen de Waterschappen en bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) de stem van de melkveehouders moet worden gehoord. Daarom nemen vertegenwoordigers van de NMV deel aan diverse klankbordgroepen, commissies en besturen. Voor een werkbaar, eerlijk en rechtvaardig waterbeleid.

Nitraatcommissie

De NMV heeft ook gesprekken gevoerd met de Nitraatcommissie in Brussel om meer duidelijkheid te krijgen over de Europese eisen aan Nederland, betreffende het grond- en oppervlaktewater.

Rekenmodellen

De NMV is van mening dat het aandeel van de landbouw, en met name de veehouderij, in de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater en het grondwater flink wordt overschat omdat gebruik wordt gemaakt van rekenmodellen die niet met praktijkonderzoek zijn onderbouwd. De bijdrage van andere bronnen, zoals de uitstoot door het wegverkeer, riooloverstorten, natuurlijke bronnen, watervogels en kunstmest wordt juist onderschat.

Doelstellingen

Dit is ook de reden dat de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water niet kunnen worden behaald, ondanks de maatregelen die steeds weer worden opgelegd aan de landbouw/agrarische sector. Het niet behalen van deze doelstellingen kan het toekennen en behouden van de derogatie in gevaar brengen en de bemestingsmogelijkheden voor Nederlandse melkveehouders beïnvloeden.

Waterbeleid

De NMV brengt deze problematiek onder de aandacht bij de politiek, beleidsmakers en bestuurders. Daar waar mogelijk stuurt de NMV het beleid bij. Het waterbeleid moet werkbaar, eerlijk en rechtvaardig zijn voor alle betrokken partijen.

Verbetering van de kwaliteit van zowel het oppervlaktewater als het grondwater is in ieders belang.

Archief

NMV heeft samen met de 3 andere vakbonden (POV, NVP en NAV) een brief naar de 2 bewindslieden op LNV gestuurd. Het kabinet Rutte IV veroorzaakt met het nieuwe regeerakkoord zoveel onrust en onzekerheid bij melkveehouders in diverse regio’s, dat de vakbonden eerst heldere afspraken...

BELANGRIJK Vorige maand is het ontwerp uitvoeringsprogramma Veenweide Friesland gepresenteerd, dat ligt nu ter inzage. Bekijk bekijk hier het ontwerp veenweideprogramma 2021-2030. NMV is, in een coalitie van 7 landbouw- en grondgebruikerspartijen, aangesloten bij de stuurgroep Feangryde. Geart Benedictus is voorzitter van die stuurgroep en de...

De beeldenstorm uit de 16e eeuw welke de tachtigjarige oorlog inleidde, en waaruit de Republiek der Nederlanden ontstond, is tot op de dag van vandaag bepalend geweest voor de geschiedenis van ons land. In ons land staan de koopman en de dominee symbool voor de...

Dit was de titel van een boek van schrijver en schilder Rien Poortvliet, de ouderen onder ons herkennen daarin veel uit die “goede oude” tijd. Hier denk ik regelmatig aan, als ik weer een maatregel of voorstel vanuit het ministerie van LNV onder ogen krijg,...

Groen Links doet een poging om een meerderheid te krijgen via een initiatiefwet. Hiermee proberen zij  nog voor de verkiezingen de geborgde zetels af te schaffen. NMV vindt dat geen goed plan en heeft dat laten weten in een reactie die u kunt vinden op...

Wetterskip Fryslân heeft een verhoging van de waterschapslasten van meer dan 15 % voorgesteld. Dit is een opmaat tot nog verdere verhogingen in de toekomst. Meerdere sprekers uit Fryslân zullen dan ook inspreken tegen deze forse tariefsverhoging. Ondersteun hen! Ondersteun het pleidooi van onze insprekers! Kom massaal...

Hierbij nodigen wij u uit op maandag 11 april om 20:00 uur in ‘t Haske te Joure. Voor leden en belangstellenden. Iedereen is van harte welkom! Het is ruim een jaar geleden dat het convenant erfafspoeling is ondertekend. Dit om erfafspoelingsheffing te voorkomen. De NMV nodigt u...