Dossiers

Mest

Het mestbeleid in Nederland en Europa wordt steeds meer omvattend: stikstof, fosfaat, ammoniak en methaan zijn onderwerpen die het beleid bepalen. Dit komt terug in de Nitraatrichtlijn, het fosfaatproductieplafond en derogatie, de PAS en overig omgevingsbeleid. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) wil graag naar een integraal mestbeleid met minder (reken-)regels voor de boer.

Zuivelbeleid

‘Inkomen, daar draait ’t om!’, de slogan van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) moet de basis zijn van het zuivelbeleid. De NMV vindt dat melkveehouders als voedselproducenten een goed gezinsinkomen uit hun bedrijf moeten kunnen halen. Werkbare regelgeving en een zuivelbeleid waar melkveehouders invloed op en zeggenschap over hebben, zijn daarbij essentieel.

Kalverfraude fosfaatrechten I en R

Diergezondheid

Gezonde dieren zijn voor een melkveehouder de basis om melk van goede kwaliteit te leveren. Voor de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) zijn de speerpunten in het dossier Diergezondheid: het terugdringen van antibioticagebruik, de bekostiging van keuringen en controles en de kosten van de maatregelen die moeten worden genomen bij de uitbraak van dierziektes.

nitraatrichtlijn

KRW – Waterschappen

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) vindt dat ook binnen de Waterschappen en bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) de stem van de melkveehouders moet worden gehoord. Daarom nemen vertegenwoordigers van de NMV deel aan diverse klankbordgroepen, commissies en besturen. Voor een werkbaar, eerlijk en rechtvaardig waterbeleid.

onderzaai vanggewas

Pacht

Afgelopen jaren is de Pachtwet op onderdelen aangepast en er zullen nog wijzigingen volgen. Het lijkt erop dat de deskundigen die hierbij om advies worden gevraagd, niet (meer) weten waarom de Pachtwet destijds met strakke voorwaarden en regels werd ingevoerd. De NMV vreest dat landbouwbedrijven op basis van (volledige) reguliere pacht in hun bestaan worden bedreigd.

stikstof claim PAS

Fauna – Natura2000

Nederlandse melkveehouders krijgen steeds meer te maken met wet- en regelgeving op het gebied van natuurbescherming en flora & fauna. In sommige landbouwregio’s dreigt de melkveehouderij zelfs op slot te worden gezet. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) pleit voor een werkbaar beleid, waarbij boeren nog ontwikkelingsmogelijkheden hebben.

Internationaal

De NMV maakt zich grote zorgen over de invoering van TTIP en andere vrijhandelsverdragen, waardoor melkveehouders te maken krijgen met oneerlijke concurrentie. Een van de doelen van TTIP is het afschaffen van importtarieven. Deze tarieven zijn de enige manier om familiebedrijven die te maken hebben met hogere milieu-, dierenwelzijns- en voedselhygiëne-eisen dan collega’s in de VS, te beschermen.