Agroprogramma van start in de provincie Groningen

Agroprogramma van start in de provincie Groningen, met als speerpunt de agrarische bedrijven in het gebied van het Groninger Aardgasveld.

 Wij, van de NMV Groningen, nemen sinds september 2018 deel aan de Agrarische Tafel Groningen (ATG) en hebben, zoals eerder vermeld in Koebont, in december 2018 aanbevelingen gedaan aan de minister van EZK teneinde de vele problemen op de boerderijen, naast schade en versterking, te kunnen oplossen en aanvullend te kunnen betalen vanuit een hiervoor op te richten fonds.

In 2019 hebben de drie overheidslagen, gemeenten, Provincie en de drie betrokken ministeries (EZK, BIZA en LNV) regelmatig overleg gevoerd over een op te richten Agroprogramma, een Agroteam en een Agroloket. Begin 2020 is het Agroloket geopend bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en hebben wij veel aandacht besteed aan de contouren van het Agroprogramma. Op 18 maart 2020 is hierover een akkoord op hoofdpunten bereikt tussen de sector en de drie overheidslagen.

Daarna is het Agroprogramma in de steigers gezet met als resultaat dat dit programma in december 2020 is afgerond en in januari 2021 definitief is geworden middels een besluit van de geïnstalleerde Stuurgroep, waarin de sector is vertegenwoordigd met twee leden en de voorzitter van de ATG, de gemeenten, de Provincie (voorzitter Henk Staghouwer) en het Rijk met de drie betrokken ministeries.

U ontvangt hierbij de aanbiedingsbrief, van landbouw gedeputeerde Henk Staghouwer, in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Stuurgroep Agroprogramma Groningen, met daarbij het besloten Plan van aanpak Agroprogramma.

Aanbiedingsbrief Plan van Aanpak Agroprogramma

Plan van Aanpak Agroprogramma

Er wordt nu opgestart met 25 boerderijen, met complexe schade, hiervoor is meteen 19 miljoen Euro beschikbaar, als aanvulling op de gelden welke voor de versterking en de fysieke schade beschikbaar komen. Het geld is, aanvullend, beschikbaar o.a. voor uitgesteld onderhoud vanwege de aardbevingsschade, het toekomstgericht maken van de bedrijven en er wordt aandacht besteed aan het verminderen van uitstoot, het leggen van zonnepanelen en/of plaatsen van windmolens.  (dus energieneutraal inrichten). U merkt het is een breed programma, hierdoor kunnen er middelen beschikbaar komen vanuit verschillende fondsen. De nu beschikbare 19 miljoen dienen als een soort smeerolie om het programma te kunnen opstarten, daarna zal er steeds opnieuw geld beschikbaar komen. Alle betrokken partijen hebben zich hieraan gecommitteerd.

Er worden consulenten aangesteld om u als de boer te ontzorgen, mee te denken en te begeleiden, dit omdat het boeren veelal aan tijd ontbreekt, immers de bedrijfsvoering moet ook gewoon doorgaan. De consulenten kunnen dan met een Agro Team, waarin deskundigen zitten, een plan van aanpak voor en in overleg, met de boer in kwestie, ontwikkelen en invullen.

Het Agroprogramma, is dus een toekomstgericht programma voor alle boerenbedrijven in het aardbevingsgebied van Groningen om perspectief te bieden.

Het ministerie van LNV heeft, via minister Schouten, een Kamerbrief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin het Agroprogramma wordt aangekondigd;

Start_Agroprogramma_Groningen

Agrarische Tafel Groningen kritisch op Paneladvies Mestkelders IMG

De Agrarische Tafel Groningen (ATG) heeft kritisch gereageerd op het Paneladvies Mestkelders aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Samen met de Groninger Bodembeweging en het Groninger Gasberaad concludeert de ATG dat het Paneladvies niet inzet op een ruimhartige en rechtvaardige afhandeling van schade aan mestkelders in het aardbevingsgebied. In de reactie van de ATG worden meerdere belangrijke punten beschreven.

Schade is Schade

Schade is schade. Waar het mijnbouwschade betreft moet schade in alle gevallen volledig worden vergoed. Niet slechts de gevolgschade zoals wordt geadviseerd door het panel mestkelders.

De opdracht

De ATG stelt vast dat de opdracht van het IMG aan het panel onvolledig, eenzijdig en sturend is geweest.

De uitkomsten/conclusies van het panel-advies zijn eenzijdig gericht op het deels vergoeden van gevolgschade van gescheurde mestkelders en wijzen de werkelijke fysieke schade af. Dat vindt de ATG vreemd. Het panel erkent lekkende mestkelders bijvoorbeeld wel als gevolgschade maar negeert de fysieke schade die daaraan ten grondslag ligt.

Effectgebied

Het paneladvies mestkelders hanteert een grondversnelling van 10 mm/s als afbakening van het effectgebied. De ATG is van mening dat het effectgebied in het advies daardoor kleiner is dan het daadwerkelijk effectgebied waarbinnen trillings- en zettingsschade optreedt. Het is volgens de ATG niet uit te leggen dat schade aan een woonhuis bij een boerderij gelegen in het effectgebied wel erkent wordt als aardbevingsschade, maar de schade aan een mestkelder 50 meter verderop niet.

Veiligheid

In het paneladvies mestkelders is het aspect van veiligheid i.v.m. instortingsgevaar niet meegenomen. De ATG ziet de mestkelders als onderdeel van het gehele gebouw. Mestkelders zijn vaak de fundering van de stallen. Daardoor dreigt instortingsgevaar voor mestkelders die zwaar beschadigd zijn. Ook op dit punt vindt de ATG dat het paneladvies mestkelders sterk tekort schiet.

In haar reactie wijst de Agrarische Tafel Groningen tenslotte op het grote belang van een rechtvaardige schaderegeling mestkelders. Het is hoog tijd dat er weer perspectief komt voor de agrarisch ondernemers in het aardbevingsgebied.

Eerste reactie van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Het IMG heeft in haar eerste reactie op onze kritische reactie op het mestkelder Paneladvies laten weten dat de reactie van de sector zal worden doorgezonden door het door de IMG ingestelde Panel van Prof. Koeman en dat dit Panel binnenkort met haar antwoord komt. Het blijft dus spannend wat er uit komt, echter de Agrarische Tafel Groningen (ATG), zal, gesteund door de Groninger Bodembeweging en het Groninger Gasberaad, vasthouden dat schade schade is en dit volledig dient te worden vergoed, niet slechts de gevolgschade.

Ate H. Kuipers, regio vz  NMV Groningen en lid van de ATG en de Stuurgroep