Fauna – Natura 2000

Nederlandse melkveehouders krijgen steeds meer te maken met wet- en regelgeving op het gebied van natuurbescherming en flora & fauna. In sommige landbouwregio’s dreigt de melkveehouderij zelfs op slot te worden gezet. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) pleit voor een werkbaar beleid, waarbij boeren nog ontwikkelingsmogelijkheden hebben.

De komende tijd wordt de Nederlandse natuurwetgeving ingrijpend herzien. De NMV houdt u op de hoogte van alle ontwikkelingen die voor melkveehouders van belang zijn.

Natuurwetgeving

De Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet worden samengevoegd in de nieuwe Wet Natuurbescherming. Deze wet gaat 1 januari 2017 in. De basis voor de Wet Natuurbescherming blijft de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. De nieuwe wet voorziet in eenvoudigere regels ter bescherming van de natuur het decentraliseren van bevoegdheden en taken naar provincies en de aansluiting op het omgevingsrecht. In 2018 treedt naar verwachting een opvolger van de Omgevingswet in werking; dit is een parapluwet waar de Wet Natuurbescherming met een aantal andere wetten onder gaat vallen.

PAS

Ook op andere manieren heeft de landbouw te maken met natuurwetgeving. De regelgeving ter bescherming van Natura 2000-gebieden heeft niet alleen betrekking op de gebieden zelf. Ook handelingen en activiteiten buiten deze gebieden, die een significant effect hebben op de daar voorkomende habitatsoorten die moeten worden beschermd volgens het Europees recht, vallen onder deze regelgeving.

Vooral de stikstofdepositie vanuit de landbouw wordt gezien als een negatieve invloed op Natura 2000-gebieden. Om economische ontwikkelingsmogelijkheden in de landbouwsector te behouden is in 2015 de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ingevoerd. De sector moet generieke maatregelen nemen om de stikstofdepositie te verminderen. Daarvoor in de plaats krijgt men ontwikkelingsruimte terug. Deze generieke maatregelen moeten wel haalbaar en betaalbaar zijn. De NMV vindt het van belang dat berekeningen en metingen van de stikstofdepositie op de juiste wijze en met de juiste cijfers worden onderbouwd. Daarnaast zullen ook andere sectoren zoals verkeer en industrie maatregelen moeten nemen om de uitstoot van stikstof te verminderen.

Decentralisatie

In de uitvoeringsregels van de Wet Natuurbescherming is opgenomen dat de provincies de regie krijgen bij de uitvoering van de wet. De NMV heeft steeds aangegeven grote zorgen te hebben bij het decentraliseren van het natuurbeleid.

Voor het beweiden en bemesten van grasland bij Natura 2000-gebieden bestaat er nu een landelijke vrijstelling. Dit is juridisch onderbouwd in de PAS, waardoor er geen vergunning nodig is voor deze activiteit. Nu de provincies dit in de nieuwe Omgevingswet zelf gaan regelen ontstaat er een ongewenste versnippering aan beleid.

Op dit moment zijn de provincies al het bevoegd gezag voor het faunabeleid. Het ganzenbeleid is hierdoor in alle provincies verschillend. De NMV streeft naar het behoud van eenheid in de provinciale verordeningen. Anders krijgen melkveehouders te maken met een oerwoud aan regelgeving.

Faunaschade

Het faunabeleid waar ook de provinciale ontheffingen en vrijstellingen vallen, wordt o.a. gebaseerd op de jaarlijkse diertellingen. Daarnaast is ook de faunaschade die door grondgebruikers wordt gemeld bepalend voor het beleid. Daarom is en blijft het van groot belang dat melkveehouders schade altijd melden. Dit kan gratis! U gaat pas betalen als u aanvullend een verzoek voor een tegemoetkoming indient.

De NMV vindt populatiebeheer en schadebestrijding erg belangrijk om de schade aan gewassen te voorkomen. Hiervoor is eenvoudige en uitvoerbare regelgeving nodig.

Archief

De Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft dinsdag 16 februari jl. besloten om het eigen risico bij de uitkering van ganzenschade te verhoging van 5% naar 20%. Deze wijziging gaat in per 1 mei 2021. Het persbericht van de provincie Noord-Holland over deze besluitvorming is terug...

Boeren langs de Wadden, maken zich terecht zorgen over de waddenagenda 2050. Daarom is er een Samenwerkingsverband Landbouw Kustgebied opgericht. Hieraan delen mee DDB, FDF, NAV, NMV en Vereniging Particuliere eigenaren Buitendijks. In de Waddenagenda 2050 staat onder andere: De zee moet weer vrij spel krijgen...

Velen huilen tegenwoordig maar wat graag mee met de wolven in het bos. En de laatste die zich daar graag voor leent is wel ons aller boerenleenbank / Rabobank. In een recente reactie op het wederom, eenzijdig, niet op feiten gebaseerde, framende programma Zembla ontbreekt...

Beste NMV-leden uit Groningen, Drenthe en Friesland, Onderstaand persbericht is vandaag naar de media gezonden: De Agrarische Tafel Groningen (ATG) heeft kritisch gereageerd op het Paneladvies Mestkelders aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Samen met de Groninger Bodembeweging en het Groninger Gasberaad concludeert de ATG dat het...

Speciaal van belang voor boeren in Friesland! Heeft u een aanvraag gedaan voor schadecompensatie van overzomerende ganzen bij BIJ12? En heeft BIJ12 in zijn besluit een percentage van 20% eigenrisico van uw tegemoetkoming afgetrokken, dan kunt u gebruik maken van het bijgevoegde bezwaarformulier tegen dat besluit. Want er...

TEST JEZELF! | Weet jij hoe veilig je werkt? Met de test van BoerVeilig weet je binnen 1 minuut hoe veilig je werkt op de boerderij. Dus waar wacht je nog op? Test jezelf en deel de uitkomst met je vrienden! Kijk op www.boerveilig.com voor...

In ons vorig ledenbericht adviseerde NMV om bezwaar aan te tekenenen bij BIJ12 tegen het hanteren van de 20% eigen risico-regeling bij ganzenschade. Want de rechtbank in Groningen stelde vast dat het opleggen van het verhoogde eigen risico onvoldoende was onderbouwd. Veel leden hebben hier...

De NMV heeft gereageerd op de omgevingsvisie in Gelderland die een grote doorwerking heeft op boerenland. Anders dan was toegezegd wil Gelderland de regels in ganzenrustgebieden nu ook verzwaren met natuur, dat is niet acceptabel en niet nodig voor de opvang van ganzen. Bij de aanwijzing...