Fauna – Natura 2000

Nederlandse melkveehouders krijgen steeds meer te maken met wet- en regelgeving op het gebied van natuurbescherming en flora & fauna. In sommige landbouwregio’s dreigt de melkveehouderij zelfs op slot te worden gezet. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) pleit voor een werkbaar beleid, waarbij boeren nog ontwikkelingsmogelijkheden hebben.

De komende tijd wordt de Nederlandse natuurwetgeving ingrijpend herzien. De NMV houdt u op de hoogte van alle ontwikkelingen die voor melkveehouders van belang zijn.

Natuurwetgeving

De Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet worden samengevoegd in de nieuwe Wet Natuurbescherming. Deze wet gaat 1 januari 2017 in. De basis voor de Wet Natuurbescherming blijft de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. De nieuwe wet voorziet in eenvoudigere regels ter bescherming van de natuur het decentraliseren van bevoegdheden en taken naar provincies en de aansluiting op het omgevingsrecht. In 2018 treedt naar verwachting een opvolger van de Omgevingswet in werking; dit is een parapluwet waar de Wet Natuurbescherming met een aantal andere wetten onder gaat vallen.

PAS

Ook op andere manieren heeft de landbouw te maken met natuurwetgeving. De regelgeving ter bescherming van Natura 2000-gebieden heeft niet alleen betrekking op de gebieden zelf. Ook handelingen en activiteiten buiten deze gebieden, die een significant effect hebben op de daar voorkomende habitatsoorten die moeten worden beschermd volgens het Europees recht, vallen onder deze regelgeving.

Vooral de stikstofdepositie vanuit de landbouw wordt gezien als een negatieve invloed op Natura 2000-gebieden. Om economische ontwikkelingsmogelijkheden in de landbouwsector te behouden is in 2015 de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ingevoerd. De sector moet generieke maatregelen nemen om de stikstofdepositie te verminderen. Daarvoor in de plaats krijgt men ontwikkelingsruimte terug. Deze generieke maatregelen moeten wel haalbaar en betaalbaar zijn. De NMV vindt het van belang dat berekeningen en metingen van de stikstofdepositie op de juiste wijze en met de juiste cijfers worden onderbouwd. Daarnaast zullen ook andere sectoren zoals verkeer en industrie maatregelen moeten nemen om de uitstoot van stikstof te verminderen.

Decentralisatie

In de uitvoeringsregels van de Wet Natuurbescherming is opgenomen dat de provincies de regie krijgen bij de uitvoering van de wet. De NMV heeft steeds aangegeven grote zorgen te hebben bij het decentraliseren van het natuurbeleid.

Voor het beweiden en bemesten van grasland bij Natura 2000-gebieden bestaat er nu een landelijke vrijstelling. Dit is juridisch onderbouwd in de PAS, waardoor er geen vergunning nodig is voor deze activiteit. Nu de provincies dit in de nieuwe Omgevingswet zelf gaan regelen ontstaat er een ongewenste versnippering aan beleid.

Op dit moment zijn de provincies al het bevoegd gezag voor het faunabeleid. Het ganzenbeleid is hierdoor in alle provincies verschillend. De NMV streeft naar het behoud van eenheid in de provinciale verordeningen. Anders krijgen melkveehouders te maken met een oerwoud aan regelgeving.

Faunaschade

Het faunabeleid waar ook de provinciale ontheffingen en vrijstellingen vallen, wordt o.a. gebaseerd op de jaarlijkse diertellingen. Daarnaast is ook de faunaschade die door grondgebruikers wordt gemeld bepalend voor het beleid. Daarom is en blijft het van groot belang dat melkveehouders schade altijd melden. Dit kan gratis! U gaat pas betalen als u aanvullend een verzoek voor een tegemoetkoming indient.

De NMV vindt populatiebeheer en schadebestrijding erg belangrijk om de schade aan gewassen te voorkomen. Hiervoor is eenvoudige en uitvoerbare regelgeving nodig.

Archief

Het kabinet wil tot bundeling en vereenvoudiging van het omgevingsrecht komen. Hiertoe is de Omgevingswet opgesteld. Deze wet gaat een groot aantal wetten vervangen, die de ontwikkeling en het beheer van de fysieke leefomgeving reguleren. De Omgevingswet wordt verder uitgewerkt in vier besluiten; het Besluit activiteiten...

De NMV blijft u oproepen om faunaschade te melden! Dit kan gratis op www.faunaschade.nl. Tegemoetkoming winterschade aanvragen voor 1 april na 1 april gelden andere vergoedingsregels. Als u geen tegemoetkoming wilt maar wel winterschade heeft vragen we u om de schade wel te melden. Het ganzenbeleid...

Binnenkort vinden drie regionale bijeenkomsten plaats, om over het Friese veenweidegebied te informeren. Wat de veenweidevisie en het uitvoeringsprogramma inhouden, en om te overleggen over hoe, samen met de streek, met het uitvoeringsprogramma aan de slag te gaan. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor de mensen...

NVV, NVP en NMV maken ‘Pas op de plaats’ Varkenshouders, pluimveehouders en melkveehouders stappen per direct uit het overleg met het ministerie van Economische Zaken (EZ) over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De boerenorganisaties Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV)...

Van de Faunabeheereenheid (FBE) Overijssel heeft de NMV een uitnodiging ontvangen voor een informatieavond over schadebestrijding ganzen nabij waterrijke Natura2000 gebieden. Er zal een toelichting worden gegeven op de stand van zaken na de uitspraak van de Raad van State m.b.t. schadebestrijding ganzen bij Natura2000 gebieden....