Fauna – Natura 2000

Nederlandse melkveehouders krijgen steeds meer te maken met wet- en regelgeving op het gebied van natuurbescherming en flora & fauna. In sommige landbouwregio’s dreigt de melkveehouderij zelfs op slot te worden gezet. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) pleit voor een werkbaar beleid, waarbij boeren nog ontwikkelingsmogelijkheden hebben.

De komende tijd wordt de Nederlandse natuurwetgeving ingrijpend herzien. De NMV houdt u op de hoogte van alle ontwikkelingen die voor melkveehouders van belang zijn.

Natuurwetgeving

De Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet worden samengevoegd in de nieuwe Wet Natuurbescherming. Deze wet gaat 1 januari 2017 in. De basis voor de Wet Natuurbescherming blijft de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. De nieuwe wet voorziet in eenvoudigere regels ter bescherming van de natuur het decentraliseren van bevoegdheden en taken naar provincies en de aansluiting op het omgevingsrecht. In 2018 treedt naar verwachting een opvolger van de Omgevingswet in werking; dit is een parapluwet waar de Wet Natuurbescherming met een aantal andere wetten onder gaat vallen.

PAS

Ook op andere manieren heeft de landbouw te maken met natuurwetgeving. De regelgeving ter bescherming van Natura 2000-gebieden heeft niet alleen betrekking op de gebieden zelf. Ook handelingen en activiteiten buiten deze gebieden, die een significant effect hebben op de daar voorkomende habitatsoorten die moeten worden beschermd volgens het Europees recht, vallen onder deze regelgeving.

Vooral de stikstofdepositie vanuit de landbouw wordt gezien als een negatieve invloed op Natura 2000-gebieden. Om economische ontwikkelingsmogelijkheden in de landbouwsector te behouden is in 2015 de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ingevoerd. De sector moet generieke maatregelen nemen om de stikstofdepositie te verminderen. Daarvoor in de plaats krijgt men ontwikkelingsruimte terug. Deze generieke maatregelen moeten wel haalbaar en betaalbaar zijn. De NMV vindt het van belang dat berekeningen en metingen van de stikstofdepositie op de juiste wijze en met de juiste cijfers worden onderbouwd. Daarnaast zullen ook andere sectoren zoals verkeer en industrie maatregelen moeten nemen om de uitstoot van stikstof te verminderen.

Decentralisatie

In de uitvoeringsregels van de Wet Natuurbescherming is opgenomen dat de provincies de regie krijgen bij de uitvoering van de wet. De NMV heeft steeds aangegeven grote zorgen te hebben bij het decentraliseren van het natuurbeleid.

Voor het beweiden en bemesten van grasland bij Natura 2000-gebieden bestaat er nu een landelijke vrijstelling. Dit is juridisch onderbouwd in de PAS, waardoor er geen vergunning nodig is voor deze activiteit. Nu de provincies dit in de nieuwe Omgevingswet zelf gaan regelen ontstaat er een ongewenste versnippering aan beleid.

Op dit moment zijn de provincies al het bevoegd gezag voor het faunabeleid. Het ganzenbeleid is hierdoor in alle provincies verschillend. De NMV streeft naar het behoud van eenheid in de provinciale verordeningen. Anders krijgen melkveehouders te maken met een oerwoud aan regelgeving.

Faunaschade

Het faunabeleid waar ook de provinciale ontheffingen en vrijstellingen vallen, wordt o.a. gebaseerd op de jaarlijkse diertellingen. Daarnaast is ook de faunaschade die door grondgebruikers wordt gemeld bepalend voor het beleid. Daarom is en blijft het van groot belang dat melkveehouders schade altijd melden. Dit kan gratis! U gaat pas betalen als u aanvullend een verzoek voor een tegemoetkoming indient.

De NMV vindt populatiebeheer en schadebestrijding erg belangrijk om de schade aan gewassen te voorkomen. Hiervoor is eenvoudige en uitvoerbare regelgeving nodig.

Archief

Begin 2019 vroeg milieuorganisatie MOB door middel van een WOB-verzoek om specifieke gegevens van melkveehouders. Dit ging onder andere om bedrijfsadressen, de betrokken Natura 2000-gebieden, natuurtypes en de omvang van de stikstofdepositie. In maart jl. hebben wij u via een ledenbericht bijgestaan met een concept zienswijze over de WOB-meldingen met betrekking...

De provincie Friesland was van plan een zogenaamde winterrustperiode voor ganzen instellen op verzoek van de Terrein Beherende Organisaties (TBO’s). Dat ging, mede door bezwaren vanuit de NMV niet door. Helaas probeert de provincie nu nog steeds de verantwoordelijkheid en schadekosten van de opvang van...

De provincie Friesland wilde een zogenaamde winterrustperiode voor ganzen instellen op verzoek van de Terrein Beherende Organisaties (TBO’s). Dat ging, mede door bezwaren vanuit de NMV niet door. Helaas probeert de provincie nu nog steeds de verantwoordelijkheid en schadekosten van de opvang van winterganzen bij...

Als bestuur en secretariaat van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond kijken wij terug op een uitermate interessant en geslaagd symposium. Hierin hebben we getracht de positie van de melkveehouderij in het klimaatdebat te vinden. We hadden niet de illusie dat die op deze dag volledig vastgesteld...

Faunaschade, Wet natuurbescherming en provinciaal beleid Vooral het falende Friese faunaschadebeleid was aanleiding voor een NMV-bijeenkomst over de Wet natuurbescherming en provinciaal schadebeleid. Op 12 oktober vond deze bijeenkomst in Joure plaats. Al vele jaren wordt er gesproken over een faunaschadebeleid, voornamelijk met betrekking tot ganzen. Het...

De komende Statenmerk over aanpassen van de verordening ‘Schadebestrijding dieren Fryslân’ staat in het teken van de ganzenproblematiek. Na langdurig overleg is dit ganzenakkoord teleurstellend beëindigd: De Provincie zou zich inzetten om intensievere bestrijdingsmaatregelen toe te staan vanwege de toename van schade veroorzaakt door de ganzenpopulatie. Tevens zou...

De afgelopen maanden heeft er intensief overleg plaatsgevonden tussen natuurbeschermers, provincie en landbouworganisaties over de aanpak van de ganzenproblematiek in Friesland. Ondanks de bereidheid om mee te werken, is de uitkomst van het overleg dat de boeren aanzienlijk schade zullen lijden. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond...

In het kader van de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseert de Nederlandse organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG)  op maandag 20 februari a.s. om 19.30 uur het 'Hoogzit Debat' NOJG heeft een aantal politieke partijen bereid gevonden om in het kader van de aanstaande...