Fauna – Natura 2000

Nederlandse melkveehouders krijgen steeds meer te maken met wet- en regelgeving op het gebied van natuurbescherming en flora & fauna. In sommige landbouwregio’s dreigt de melkveehouderij zelfs op slot te worden gezet. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) pleit voor een werkbaar beleid, waarbij boeren nog ontwikkelingsmogelijkheden hebben.

De komende tijd wordt de Nederlandse natuurwetgeving ingrijpend herzien. De NMV houdt u op de hoogte van alle ontwikkelingen die voor melkveehouders van belang zijn.

Natuurwetgeving

De Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet worden samengevoegd in de nieuwe Wet Natuurbescherming. Deze wet gaat 1 januari 2017 in. De basis voor de Wet Natuurbescherming blijft de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. De nieuwe wet voorziet in eenvoudigere regels ter bescherming van de natuur het decentraliseren van bevoegdheden en taken naar provincies en de aansluiting op het omgevingsrecht. In 2018 treedt naar verwachting een opvolger van de Omgevingswet in werking; dit is een parapluwet waar de Wet Natuurbescherming met een aantal andere wetten onder gaat vallen.

PAS

Ook op andere manieren heeft de landbouw te maken met natuurwetgeving. De regelgeving ter bescherming van Natura 2000-gebieden heeft niet alleen betrekking op de gebieden zelf. Ook handelingen en activiteiten buiten deze gebieden, die een significant effect hebben op de daar voorkomende habitatsoorten die moeten worden beschermd volgens het Europees recht, vallen onder deze regelgeving.

Vooral de stikstofdepositie vanuit de landbouw wordt gezien als een negatieve invloed op Natura 2000-gebieden. Om economische ontwikkelingsmogelijkheden in de landbouwsector te behouden is in 2015 de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ingevoerd. De sector moet generieke maatregelen nemen om de stikstofdepositie te verminderen. Daarvoor in de plaats krijgt men ontwikkelingsruimte terug. Deze generieke maatregelen moeten wel haalbaar en betaalbaar zijn. De NMV vindt het van belang dat berekeningen en metingen van de stikstofdepositie op de juiste wijze en met de juiste cijfers worden onderbouwd. Daarnaast zullen ook andere sectoren zoals verkeer en industrie maatregelen moeten nemen om de uitstoot van stikstof te verminderen.

Decentralisatie

In de uitvoeringsregels van de Wet Natuurbescherming is opgenomen dat de provincies de regie krijgen bij de uitvoering van de wet. De NMV heeft steeds aangegeven grote zorgen te hebben bij het decentraliseren van het natuurbeleid.

Voor het beweiden en bemesten van grasland bij Natura 2000-gebieden bestaat er nu een landelijke vrijstelling. Dit is juridisch onderbouwd in de PAS, waardoor er geen vergunning nodig is voor deze activiteit. Nu de provincies dit in de nieuwe Omgevingswet zelf gaan regelen ontstaat er een ongewenste versnippering aan beleid.

Op dit moment zijn de provincies al het bevoegd gezag voor het faunabeleid. Het ganzenbeleid is hierdoor in alle provincies verschillend. De NMV streeft naar het behoud van eenheid in de provinciale verordeningen. Anders krijgen melkveehouders te maken met een oerwoud aan regelgeving.

Faunaschade

Het faunabeleid waar ook de provinciale ontheffingen en vrijstellingen vallen, wordt o.a. gebaseerd op de jaarlijkse diertellingen. Daarnaast is ook de faunaschade die door grondgebruikers wordt gemeld bepalend voor het beleid. Daarom is en blijft het van groot belang dat melkveehouders schade altijd melden. Dit kan gratis! U gaat pas betalen als u aanvullend een verzoek voor een tegemoetkoming indient.

De NMV vindt populatiebeheer en schadebestrijding erg belangrijk om de schade aan gewassen te voorkomen. Hiervoor is eenvoudige en uitvoerbare regelgeving nodig.

Archief

Aanpak schadebestrijding ganzen per 1 november 2020 in Friesland Bij schadebestrijding zijn er twee soorten regelgeving. De Wet natuurbescherming bepaalt wat wel en niet mag. Dit wordt gecontroleerd door Fumo (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) en politie. Daarnaast is er regelgeving om in aanmerking te komen voor...

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân presenteren vandaag met het ontwerpprogramma ‘Foarút mei de Fryske feangreiden’, hun plannen voor het veenweidegebied van Fryslân voor de komende 10 jaar. Dit is een ambitieus plan met één centrale boodschap: het veen moet natter! De veenweidevisie van 2015 voldoet volgens...

Een campagne rondom veilig boeren kan niet zonder het benoemen van de uitdagingen. Daarom delen we wist je datjes. Eerlijk en nuchter. Hiermee wordt duidelijk wat de stand van zaken is in de melkveehouderij! Wil je meer weten over deze campagne?  Ga dan naar www.boerveilig.com! WISTJEDAT...

Ondanks aandringen van FBE-Friesland is de Provincie nalatig gebleven in het verstrekken van een ontheffing of vrijstelling voor afschot van overzomerende brand- en kolganzen. Daardoor is deze nu niet op tijd beschikbaar. Dit heeft tot gevolg dat er vanaf 1 juni j.l. géén afschot meer...

  Beste leden uit Friesland, Zoals we recent bekend maakten hebben enkele NMV-leden kort geleden met succes bezwaar gemaakt tegen het voorgenomen verhoogde eigen risico betreffende ganzenschade in Friesland. De provincie verhoogde het eigen risico zonder gedegen onderbouwing van 5% naar 20%. Het verweer dat hiertegen ingediend...

Beste grondgebruikers uit de provincies Gelderland, Utrecht, Fryslân en Groningen, Grondgebruikers die in aanmerking willen komen voor tegemoetkoming van ganzenschade, moeten hun percelen aanmelden in MijnFaunazaken. Melkveehouders uit de provincies Gelderland, Utrecht, Fryslân en Groningen met landbouwgrond in ganzenfoerageer- en rustgebieden kunnen zich nog aanmelden vóór...

Provincie Friesland heeft in haar verordening “Fryske Guozze Oanpak 2017-2020” het eigen risico op geleden ganzenschade verhoogd van 5% naar 20%. Zes boeren hebben daar met ondersteuning van NMV bezwaar tegen gemaakt. De rechter gaf ons op 16 maart jl. gelijk. De door de provincie...

BIJ12 heeft een nieuwe systematiek voor het melden van faunaschade gelanceerd. U moet zich nu digitaal registreren om uw schades aan te melden. Als u in een fourageergebied zit en in de zogenaamde automatische taxering ´autotax´ meegenomen wilt worden, dan moet u voor 15 maart...