Bestuur

Algemene Leden Vergadering

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de NMV. Alle leden hebben toegang tot deze landelijke ledenvergadering, kunnen het woord voeren en hebben stemrecht. De ALV stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. Het Dagelijks Bestuur voert het beleid uit en legt verantwoording af aan de ALV. De ALV vindt minimaal één keer per jaar plaats.

Landelijk Bestuur

Het Landelijk Bestuur bepaalt het beleid van de vereniging, stelt de standpunten vast en de strategie voor belangenbehartiging. Het Landelijk Bestuur bestaat uit:

  • twee afgevaardigden van elke NMV-regio;
  • vier tot zes leden van het Dagelijks Bestuur, gekozen door de Algemene Leden Vergadering (ALV).

Het Landelijk Bestuur vergadert één keer per maand.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft de dagelijkse leiding over de NMV, voert de bestuursbesluiten uit en bereidt bestuursvergaderingen voor. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit minimaal vier en maximaal zes personen met ieder een eigen functie en portefeuille. De Algemene Leden Vergadering (ALV) kiest, benoemt en ontslaat de leden van het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat momenteel uit:

Harmen Endendijk

voorzitter

Regio
Midden

Portefeuille

Paul Gosselink

Paul Gosselink

dagelijks bestuurslid – vice-voorzitter

Regio
Oost

Portefeuille
Bodem, Gebiedsprocessen

Gertruud Portegies

Gertruud Portegies

secretaris

Regio
West

Portefeuille
Inkomen, Dier, Communicatie

Gerrit van Schaick

Gerrit van Schaick

penningmeester

Regio
Midden

Portefeuille
Zuivel, Gebiedsprocessen

Jeroen van Maanen

Jeroen van Maanen

dagelijks bestuurslid

Regio
Midden

Portefeuille
Zuivel, Inkomen, Bodem

Bertus Doppenberg

Bertus Doppenberg

dagelijks bestuurslid

Regio Midden

Portefeuille Dier

 

Bestuurscultuur

NMV-bestuurders op alle niveaus hebben een open en toegankelijke instelling, leggen voortdurend hun oor te luisteren bij de achterban, zijn in staat om met leden en andere melkveehouders in discussie te gaan, streven naar een zo groot mogelijk draagvlak voor democratisch genomen besluiten. De NMV is een slagvaardige organisatie waarbij vertrouwen in elkaar, goede communicatie en transparantie de basis vormen. Besluiten worden op democratische wijze genomen. Het bestuur legt achteraf verantwoording af over het gevoerde beleid.