Bestuur

Algemene Leden Vergadering

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de NMV. Alle leden hebben toegang tot deze landelijke ledenvergadering, kunnen het woord voeren en hebben stemrecht. De ALV stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. Het Dagelijks Bestuur voert het beleid uit en legt verantwoording af aan de ALV. De ALV vindt minimaal één keer per jaar plaats.

Landelijk Bestuur

Het Landelijk Bestuur bepaalt het beleid van de vereniging, stelt de standpunten vast en de strategie voor belangenbehartiging. Het Landelijk Bestuur bestaat uit:

  • één afgevaardigde van elke NMV-regio;
  • vier tot zes leden van het Dagelijks Bestuur, gekozen door de Algemene Leden Vergadering (ALV).

Het Landelijk Bestuur vergadert één keer per maand.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft de dagelijkse leiding over de NMV, voert de bestuursbesluiten uit en bereidt bestuursvergaderingen voor. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit minimaal vier en maximaal zes personen met ieder een eigen functie en portefeuille. De Algemene Leden Vergadering (ALV) kiest, benoemt en ontslaat de leden van het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat momenteel uit:

Harm

Harm Wiegersma

Voorzitter

Regio
Noord

Portefeuille
Mest

Overig
Bestuurslid ZuivelNL, Voorzitter Stichting Meldpunt Klachten Banken

Jeroen (2)

Jeroen van Maanen

Vicevoorzitter

Regio
Midden

Portefeuille
Zuivel

Bertus

Bertus Doppenberg

Secretaris

Regio
Midden

Portefeuille
Diergezondheid, Sponsoring, Ledenwerving, Secretariaat

gerda3

Gerda Peters

Penningmeester

Regio
Oost

Portefeuille
Organisatie en Communicatie

Elly (2)

Elly Koning - Bruijn

Dagelijks bestuurslid

Regio
West

Portefeuille
Water, Klimaat

Gerrit website

Gerrit de Boer

Dagelijks bestuurslid

Regio
Noord

Portefeuille
Randvoorwaarden

Bestuurscultuur

NMV-bestuurders op alle niveaus hebben een open en toegankelijke instelling, leggen voortdurend hun oor te luisteren bij de achterban, zijn in staat om met leden en andere melkveehouders in discussie te gaan, streven naar een zo groot mogelijk draagvlak voor democratisch genomen besluiten. De NMV is een slagvaardige organisatie waarbij vertrouwen in elkaar, goede communicatie en transparantie de basis vormen. Besluiten worden op democratische wijze genomen. Het bestuur legt achteraf verantwoording af over het gevoerde beleid.