KRW & Waterschappen

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) vindt dat ook binnen de Waterschappen en bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) de stem van de melkveehouders moet worden gehoord. Daarom nemen vertegenwoordigers van de NMV deel aan diverse klankbordgroepen, commissies en besturen. Voor een werkbaar, eerlijk en rechtvaardig waterbeleid.

Nitraatcommissie

De NMV heeft ook gesprekken gevoerd met de Nitraatcommissie in Brussel om meer duidelijkheid te krijgen over de Europese eisen aan Nederland, betreffende het grond- en oppervlaktewater.

Rekenmodellen

De NMV is van mening dat het aandeel van de landbouw, en met name de veehouderij, in de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater en het grondwater flink wordt overschat omdat gebruik wordt gemaakt van rekenmodellen die niet met praktijkonderzoek zijn onderbouwd. De bijdrage van andere bronnen, zoals de uitstoot door het wegverkeer, riooloverstorten, natuurlijke bronnen, watervogels en kunstmest wordt juist onderschat.

Doelstellingen

Dit is ook de reden dat de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water niet kunnen worden behaald, ondanks de maatregelen die steeds weer worden opgelegd aan de landbouw/agrarische sector. Het niet behalen van deze doelstellingen kan het toekennen en behouden van de derogatie in gevaar brengen en de bemestingsmogelijkheden voor Nederlandse melkveehouders beïnvloeden.

Waterbeleid

De NMV brengt deze problematiek onder de aandacht bij de politiek, beleidsmakers en bestuurders. Daar waar mogelijk stuurt de NMV het beleid bij. Het waterbeleid moet werkbaar, eerlijk en rechtvaardig zijn voor alle betrokken partijen.

Verbetering van de kwaliteit van zowel het oppervlaktewater als het grondwater is in ieders belang.

Archief

Aan de leden in Rivierenland Wellicht heeft u via het postcode abonnement gelezen dat de legger primaire waterkeringen van Waterschap Rivierenland ter inzage ligt. Het blijkt echter niet alleen over de legger te gaan, maar ook over het bouwbeleid op en in de buurt van dijken....

Het wegenbeheerplan van Waterschap Rivierenland (WSRL) ligt tot en met dinsdag 27 oktober 2015 ter inzage. Voor onze leden in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is dit van groot belang. De NMV heeft in haar zienswijze laten weten dat het WSRL rekening moet houden met verkeer van...