De beeldenstorm

De beeldenstorm uit de 16e eeuw welke de tachtigjarige oorlog inleidde, en waaruit de Republiek der Nederlanden ontstond, is tot op de dag van vandaag bepalend geweest voor de geschiedenis van ons land. In ons land staan de koopman en de dominee symbool voor de vaak botsende belangen: enerzijds het streven naar winst en welvaart en anderzijds het opkomen voor de moraal. Toch kunnen beide niet zonder elkaar, alle twee verlangen naar het goede leven. Dat kan tegelijkertijd spanning opleveren terwijl ze elkaar hard nodig hebben.

We zien vandaag de dag veel conflicterende belangen, in een land dat uitpuilt van mensen, dat zich elk jaar nog meer uitbreidt. De koopman is inmiddels een multinational geworden en de milieubeweging lijkt voor een deel het werk van de dominee te hebben overgenomen. We
zien daarbij dat de overheid verstrikt is geraakt in een stikstofweb wat ze zelf gespannen heeft. Ik vraag me af wat ze gaat doen met het advies van de commissie Hordijk die concludeert dat het rekenmodel Aerius moet worden verbeterd, omdat het in de huidige vorm veel te grof rekent.
Tegelijkertijd pleit de commissie ervoor om dit model te integreren met andere modellen en met satellietwaarnemingen. Het kan toch niet zo zijn dat bouwaanvragen en milieuvergunningen tot achter de komma worden berekend, terwijl een model als Aerius zelf rekent met een onzekerheidsmarge van tientallen procenten.

Vanuit NMV bepleiten we al jaren een integrale aanpak die recht doet aan de diversiteit in onze sector. Dit vraagt om haalbare doelen, wat in onze optiek inhoudt dat het kabinet terug moet naar Brussel. De ambitie om in 2040 een stikstofneerslag van 0 depositie in kwetsbare natuurgebieden gaan we never nooit niet halen. Bij alle boerverjagende maatregelen, die de sector de laatste jaren over zich heen gestort heeft gekregen, is er weinig
voor nodig om de lont niet opnieuw in het vat te laten slaan. Met de huidige voermaatregel slaat de minister de plank ook finaal mis. Als sector hebben we wederom onze verantwoordelijkheid genomen door een alternatief aan te bieden.

Uit de geschiedenis kunnen we leren van beleidsfouten uit het verleden. We kunnen daar lering uit trekken. Een feit is dat onze samenleving mede door uitbuiting en slavernij zichzelf in het verleden verrijkt heeft. Eenzelfde conclusie kun je trekken over de huidige consumptiemaatschappij die roofbouw pleegt op ons ecosysteem en vooral de schuld op het bord van de boer probeert te schuiven. Als landbouw zitten we echter klem tussen doorgeslagen regelgeving en een liberaal marktmechanisme. Daar profiteert vandaag de dag alleen de koopman nog van. De huidige beeldenstorm die zich momenteel voltrekt, legt nogmaals bloot waartoe een diep onbegrip van racisme en framing op social media leidt. Ook in bepaalde organisaties, gelieerd aan de landbouw, voltrekt zich een beeldenstorm. Het zorgt ervoor dat bepaalde iconen al dan niet terecht zijn vertrokken. Als NMV proberen we het doel voor ogen te houden en de landbouw in stand te houden. Want inkomen, daar draait het om.

Tags: