Late betaling BIJ12? Claim rente en maak bezwaar tegen 20% eigen risico (persbericht)

‘NMV stelt voorbeeld bezwaarbrieven beschikbaar’

Faunaschade wordt het afgelopen half jaar structureel te laat vergoed door BIJ12. Daarnaast krijgen de Friese boeren nog steeds 20% eigen risico voor hun rekening, ondanks dat de rechter dit onvoldoende onderbouwd heeft verklaard. Om overheden en hun uitvoerders op dit onjuist en onrechtmatig handelen aan te kunnen spreken in de procedure heeft de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) twee voorbeeld bezwaarbrieven tegen deze besluiten op haar website gepubliceerd. NMV hoopt dat door het toepassen van deze renteverzoeken en bezwaarroute eindelijk een eind komt aan de te late betalingen van faunaschades. https://nmv.nu/voorbeeldbrieven-ganzenschade/

NMV heeft er genoeg van, dat in allerlei procedures en bij uitvoering van regelgeving door instanties en overheden telkens in het nadeel van de boer wordt gehandeld.

‘De vergoeding voor ganzenopvang in foerageergebieden wordt al jaren stelselmatig veel te laat uitbetaald. Terwijl het een maatschappelijke leveringsprestatie van boeren ten behoeve van natuurbelang en Europese afspraken betreft. Ook de reguliere besluitvorming voor faunaschades door BIJ12 is stelselmatig en in het nadeel van de boeren te laat ten opzichte van de door BIJ12 zelf gehanteerde behandel en beslistermijn’, aldus NMV.

Boeren in Friesland die niet kunnen deelnemen aan de ganzenopvang tegen 100% vergoeding en een beroep op een tegemoetkoming op faunaschade doen, worden daarnaast benadeeld in recente besluiten van BIJ12. Want ondanks de uitspraak van de rechter dat toepassing van 20% niet redelijk en billijk is onderbouwd, wordt er dit jaar toch weer 20% eigen risico op alle getaxeerde schadebedragen buiten de opvanggebieden  in mindering gebracht.

NMV wil nog liever de schade door grauwe ganzen voorkomen en bestrijden. In Gelderland kan dat gelukkig sinds kort ook de hele dag in de winter tot wel een half uur voor zonsopgang en na zonsondergang op landbouwgrond buiten rust- en N200 gebieden. De NMV is daar wel content over en hoopt dat andere provincies volgen. Als er minder schade veroorzaakt wordt, hoeft er ook minder uitgekeerd te worden.

NMV is een vakbond voor melkveehouders, en staat voor belangen van hun leden. Zoals in haar statuten vermeld, schuwt zij daarbij de gang naar de rechter niet. Dit ter behartiging van belangen van melkveehouders in natuur- en milieu aangelegenheden. Maar ook onredelijke toepassing van (overige) wet- en regelgeving, zowel nationaal als internationaal, waaronder regelgeving van de Europese Unie valt hieronder. Deze actie past dus volledig in het statuut van NMV als belangenbehartiger voor haar leden.

Boeren, al dan niet lid van NMV, die gebruik maken van de gegeven voorbeeldbrieven worden gevraagd om uitsluitend hun contactgegevens en van welke brief zij gebruik maken te delen met het NMV secretariaat (info@nmv.nu), zodat zij verder bijgestaan kunnen worden. Bij vragen: neem contact op met de coördinator van deze actie, J. Porsius, bestuurslid Friesland NMV.