Uitkomst nieuw herstelkader renteswaps bekend

Minister Dijsselbloem heeft in het voorjaar een commissie van drie deskundigen opdracht gegeven om een herstelkader voor renteswaps te maken. Hiermee zou een einde moeten komen aan een jarenlang slepend probleemdossier.

Vandaag heeft de commissie, bestaande uit de heren mr. R.J. Schimmelpenninck, mr. B.F.M. Knüppe en prof. dr. T.P. Kocken, hun rapport aangeboden aan de minister. ABN AMRO, ING, SNS en Van Lanschot hebben aangegeven met de inhoud in te stemmen. Rabobank en Deutsche Bank beraden zich nog.

In de voorbereidingsfase heeft de commissie gesprekken gevoerd met diverse belangenorganisaties, waaronder de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (voorzitter H. Wiegersma), en haar juridisch adviseur in deze, advocate mr. M.H. Adema MFP, ook namens de Stichting Meldpunt Klachten Banken (http://www.stichtingmeldpuntdb.nl).

Voor veel NMV-leden die renteswaps hadden of hebben zal het herstelkader naar verwachting tot een acceptabele uitkomst leiden.

Samengevat omvat het herstelkader een herstel dat zal worden uitgevoerd in een viertal stappen.
Stap 1. Complexe varianten van rentederivaten (zoals de zero-cost knock-in collar, supercollar, extendable swaps) worden gecorrigeerd.

Stap 2. Alle technische onvolkomenheden (zoals mismatches en overhedges) van rentederivaten worden hersteld waarbij de renteswap weer in overeenstemming wordt gebracht met de onderliggende financiering.

Stap 3. Aan klanten met renteswaps en/of rentecollars wordt een coulance-uitkering door de bank betaald (gemaximeerd tot EUR. 100.000)

Stap 4. Opslagverhogingen op geswapte leningen worden terugbetaald.

Van belang is dat banken klanten met renteswaps die liepen in de periode tussen 01-4-2011 en 01-04-2014 actief zullen beoordelen. Klanten die renteswaps hadden die na 01-01-2005 zijn afgesloten en die voor 1 april 2011 vroegtijdig zijn beëindigd moeten bij de bank worden aangemeld. Klanten zullen zich daarbij tijdig moeten melden bij de bank. De swapdossiers van kwetsbare groepen (mkb’ers onder bijzonder beheer) zullen met voorrang worden behandeld.

Het herstelkader kan ook voor klachten die reeds zijn afgehandeld (via een vaststellingsovereenkomst of bindende uitspraak) nog tot een aanvullende compensatie leiden. In deze situatie zullen eerder uitgekeerde bedragen worden verrekend. Verder hebben klanten die voor 1 maart 2016 een advocaat of financieel-technisch adviseur in de arm hebben genomen de mogelijkheid om hun uiteindelijke kosten tot max. EUR. 10.000 vergoed te krijgen.

Uitgangspunt met het herstelkader zal zijn dat eindelijk een einde komt aan het langslepende renteswapdossier. Als een klant gebruik wil maken van de uitkomst van het herstelkader dan zal wel “finale kwijting” een voorwaarde zijn. Ofwel, bij acceptatie zal de klant het swapgeschil definitief als beëindigd moeten beschouwen. Klanten die van mening zijn dat het herstelkader onvoldoende aan hun schade tegemoet komt kunnen, onder afwijzing van de herstelregeling, alsnog de gang naar de rechter of Kifid maken.