Generiek mestbeleid niet meer van deze tijd! (persbericht)

Aanstaande dinsdag 16 februari behandelt de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg (AO) 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het doel van dit Actieprogramma is bekend: Voldoen aan de eisen die de Europese Commissie in Brussel stelt met betrekking tot de Kaderrichtlijn Water. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) is van mening dat doelbeleid voorop moet staan in dit 6e Actieprogramma.

Overal in het land wordt anno 2016 nog teveel geknoeid met mest. Hierdoor zijn de normoverschrijdingen in bepaalde gebieden onacceptabel. De invoering van fosfaatrechten zal dit niet kunnen voorkomen en zeker niet leiden tot een betere grond- en oppervlaktewaterkwaliteit. Het generieke beleid van de laatste jaren op het gebied van mest is zijn doel voorbij geschoten. Het gevolg is een opeenstapeling van regelgeving waar iedereen mee te maken heeft. En vooral heel weinig voortuitgang in het bereiken van de beoogde doelen.

Bij de volgende derogatie onderhandelingen zal Nederland van goede huize moeten komen om aan te kunnen tonen dat er voldoende voortgang is geboekt op gebied van milieu. De kringloopwijzer, maar dan verankerd in een database, zou een stap in de goede richting kunnen zijn. Dit geeft per bedrijf een goed inzicht in de mineralenstroom. Toch kan ook hiermee nog niet worden gegarandeerd dat de milieunormeringen ook daadwerkelijk worden gehaald.

Geen generiek mestbeleid maar doelbeleid

De NMV doet een dringend beroep op de leden van de Tweede Kamer om alle agrariërs verplicht te stellen jaarlijks per bedrijf een representatief grondwatermonster te nemen, deze monsters te verzamelen in een database en te rapporteren aan de Europese Commissie in Brussel. Alleen zo worden milieuproblemen op bedrijfsniveau zichtbaar en kan er extra aandacht worden besteed daar waar het nodig is. Degenen die al actief bezig zijn met goede bemesting en bodembeheer kunnen hiervoor worden beloond. Op deze manier kan een garantie aan de Europese Commissie worden gegeven dat in de toekomst de milieudoelen daadwerkelijk gehaald gaan worden! Het nog langer opeenstapelen van regelgeving draagt op geen enkele manier bij aan het bereiken van de ons gestelde milieudoelen!

Lees ook:

Boerderij.nl: NMV wil gebruiksnormen per bedrijf