Geen dierenactivistenpropaganda op scholen!

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) roept scholen op om de lespakketten die Wakker Dier momenteel aanbiedt over veehouderij, niet te gebruiken. Als kinderen van melkveehouders hiermee thuiskomen, horen wij dat graag.

De NMV sluit zich met deze oproep aan bij de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en LTO Varkenshouderij, die deze oproep aan hun eigen leden deden.

De zomervakantie is definitief ten einde. Voor Wakker Dier weer het moment om lespakketten aan te bieden aan basis- en middelbare scholen. De NMV vindt dat kinderen met deze lespakketten geen juist beeld krijgen van hoe het er werkelijk aan toegaat op moderne boerenbedrijven. Kinderen krijgen op deze manier propaganda van dierenactivisten onderwezen en dat lijkt ons geen wenselijke zaak. Wakker Dier hanteert  een bepaalde ‘tone of voice’, die suggereert dat dieren in de veehouderij een slecht leven hebben.

Producten

Te beginnen met het woord ‘veeindustrie’. Wakker Dier zegt dat de dieren in ‘fabrieken’ worden geproduceerd. Een boerderij is echter geen fabriek. Wakker Dier stelt in haar lespakketten ook dat boeren hun dieren als producten beschouwen. Terwijl elk dier door de boer als dier wordt beschouwd én als zodanig wordt verzorgd. Wakker Dier stelt veehouders met deze gekleurde informatie in een onjuist daglicht.

Oppervlakte

Wakker Dier leert kinderen ook dat dieren ‘met te veel’ op een klein oppervlak leven. Echter, door de strenge wettelijke eisen die aan leefruimte worden gesteld, kunnen er nooit ‘te veel’ dieren op een oppervlakte leven. In Nederland hebben runderen bijvoorbeeld meer leefruimte dan elders in Europa.

Transport

Tevens stelt Wakker Dier dat veetransporten vaak overvol zijn. Veetransport in Nederland is echter aan regels en wetten gebonden met strenge eisen voor belading. Een veetransport mag niet overvol zijn.

Hitteprotocol

Tegenwoordig is er in Nederland een hitteprotocol voor veetransport. In Europa mag vee zelfs worden vervoerd als het 40 graden is, in Nederland gelden er al dierwelzijnsmaatregelen vanaf 27 graden. Bijvoorbeeld het vroeger laden van dieren en minder dieren per wagen. Bij temperaturen van 35 graden zijn er helemaal géén veetransporten.

Geen volledige informatie

Wakker Dier laat graag essentiële informatie achterwege en informeert scholen in de lespakketten niet volledig over de voor- en nadelen van alle veehouderijsystemen.

Wij zijn ons er heel erg van bewust dat de maatschappij over onze schouder meekijkt en dit vinden wij ook helemaal niet erg. Sterker nog, wij laten aan de burger graag zien wat wij doen en iedereen is welkom om een kijkje in de stal te nemen.

Dialoog

Dit soort lespakketten met gekleurde informatie, helpen volgens  niet mee aan de dialoog die de melkveehouderijsector wil voeren met de maatschappij. Wij willen een dialoog die is gebaseerd op open vizier en met de juiste informatie, waardoor burgers een afgewogen keuze kunnen maken als zij in de winkel staan. Deze lespakketten doen onrecht aan het juiste beeld.

Meldpunt Valse Lesstof

Ook werkt de NMV samen met NVV en LTO in het Meldpunt Valse Lesstof. Daar kan iedereen lesmateriaal melden dat valse, niet-objectieve of onjuiste informatie over de Nederlandse land- en tuinbouw bevat. Via dit meldpunt kan ook worden gemeld als kinderen tóch thuiskomen met Wakker Dier-lesjes.

Boerderijeducatie

De NMV wijst scholen daarnaast op de vele initiatieven voor boerderijeducatie. Scholen kunnen in heel Nederland terecht bij boeren en leren over land- en tuinbouw en voedselproductie.

Voorbeelden daarvan zijn: Klasseboeren, Boeren met klasse(n) en Boerderij Educatie Nederland. Scholen kunnen zich ook richten tot de NMV als zij een bezoek aan een boerderij willen organiseren. Wij zullen ze dan helpen om met de boeren in contact te komen. Ook via de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) en de melkfabrieken kunnen scholen lesmateriaal krijgen.