mestaanwenden van drijfmest

Werkbezoek over emissiebeleid voor beleidsmakers overheid

Vrijdag 24 mei 2019 organiseerde NMV een werkbezoek voor onder andere afgevaardigden van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, RVO, NVWA en het PBL. Deze bijeenkomst vond plaats op een bedrijf met 130 koeien van de familie Meijer. Zij hebben een Aeromixsysteem in één van de twee mestkelders onder hun loopstal. Dat biedt de mogelijkheid om in de praktijk te zien en ervaren wat een luchtbellen mixsysteem doet met mestkwaliteit. Bijkomend voordeel is dat bij Aeromix niet meer machinaal gemixt hoeft te worden, en zo minder geur vrijkomt. De beleidsmakers konden op dit bedrijf goed het verschil zien tussen het oude en nieuwe systeem, omdat dezelfde koeien hun mest in beide mestkelders deponeren. Deze mest wordt dus geproduceerd met precies hetzelfde rantsoen. Meerdere beleidsmakers gaven aan, nieuwe inzichten verkregen te hebben en meer open te staan voor bronoplossingen.

NMV wilde overheidsinstanties laten inzien dat er ook andere oplossingsrichtingen dan ‘end of pipe’ onderzocht moeten worden als het gaat om het reduceren van emissies. Begin dit jaar bleek een emissiearme vloer ertoe te leiden dat bij een boer in Markelo een ontploffing ontstond, met desastreuze gevolgen van dien. Deze veehouder heeft nu ook een vergelijkbaar systeem als Aeromix in zijn stal geïnstalleerd om herhaling te voorkomen. Vervolgens ontvingen wij van een andere ongeruste melkveehouder een mail, omdat hij ook een emissiearme vloer heeft en er zorgwekkende meetresultaten op zijn bedrijf gemeten werden. Deze boer heeft het gevoel op een (tijd)bom te leven en werken.

Tijdens dit werkbezoek legden deze drie boeren vanuit de praktijk hun situatie uit. Er waren verschillende afgevaardigden van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, RVO, NVWA, het PBL, Provincies en bestuurders vanuit de sector. Naast de praktijkverhalen werd er een toelichting gedaan door Joachim Tuenter over emissiebeleid en vertelden Hans Wildebeest en Brecht Sentobin van Vogelsang (voorheen Bos Benelux) iets over hoe mestgassen zich in mestkelders gedragen, en wat de werking is van het Aeromix systeem.

Voorafgaand aan het middagprogramma kwam de voorzitter van de Vereniging tot Behoud van Boer&Milieu iets vertellen over zijn omslag in denken als boer zijnde. Daarna vertelde Henk Heida nog over emissiemetingen en mestonderzoeken en dat men hier met het rantsoen voor de koe een groot verschil in kan maken. Vervolgens werden verschillende mestaanwendingmethodes in de praktijk gedemonstreerd, waarbij ook het verschil in mestkwaliteit van de twee mestkelders duidelijk werd, de Aeromix mest gaf aanzienlijk minder geuremissie dan de mest uit de gangbare kelder.

Voor NMV was het een geslaagde dag waarop we met verschillende beleidsmakers een gesprek aan hebben kunnen gaan over dergelijke bronmaatregelen. Meerdere beleidsmakers gaven aan dat zij door deze inzichten anders zijn gaan denken, en meer openstaan voor bronoplossingen.

Bekijk hier de film van deze dag: Mest: afval of een prachtig product