Voortgang Convenant Dierwaardige Veehouderij

Zojuist zijn er door minister Adema een aantal brieven naar de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang van het Convenant Dierwaardige Veehouderij (CDV). Het CDV is in het leven geroepen om input te geven aan wetgeving om amendement Vestering te vervangen. Dat amendement is door Raad van State en andere juristen als onuitvoerbaar en niet-handhaafbaar beoordeeld, en als het ingaat per 1-7-2024 kan dit leiden tot grote rechtsonzekerheid over hoe dieren gehouden mogen worden. Rechtszaken zullen dan jurisprudentie moeten scheppen.

De boodschap in de brieven die zojuist naar de Tweede Kamer zijn gestuurd komt erop neer dat het tempo om tot een convenant te komen voorlopig op een lager pitje gaat. Er worden momenteel sociale en economische impactanalyses uitgevoerd door de WUR, waarvan de eerste hele ruwe schets wordt gedeeld in de brieven. Maar de analyses zullen pas medio 2024 afgerond worden.

Als Nederland verder wil gaan met wetgeving rondom dierwelzijn dan in de landen om ons heen, dan brengt dat de concurrentiepositie van de Nederlandse veehouders in gevaar. Daarnaast moeten de consumenten onze producten wel kunnen en willen betalen, er zit een grens aan wat producten kunnen kosten. Kort door de bocht kunnen we stellen dat hoe verdergaand ambities zijn om voorop te lopen in Nederland, hoe meer geld er nodig is vanuit de maatschappij om dat te faciliteren.

De coalitieonderhandelingen komen er nu net na de verkiezingen aan. De partijen die een regering gaan vormen zullen (samen met de andere partijen) moeten beslissen hoe zij verder willen met de vervanging van amendement Vestering en wat ze ervoor over hebben om in Nederland verdergaande dierwelzijnseisen te stellen dan in de rest van Europa.

De melkveesector is in het convenant vertegenwoordigt door Duurzame zuivelketen (ZuivelNL), waar wij als NMV ook onderdeel van zijn. Sinds afgelopen zomer leveren we als NMV ook zelf één van de twee vertegenwoordiger namens DZK aan de hoofdtafel van het convenant dierwaardige veehouderij.

Er zijn veel gesprekken gevoerd met de andere partijen aan tafel waaronder met name de dierenbescherming. We zijn momenteel nog niet tot gelijke eindbeelden gekomen van hoe de melkveehouderij er in 2040 uit zou moeten zien qua dierwaardigheid. De gesprekken zijn echter constructief en zullen worden voortgezet. Waar we het wel altijd over eens zijn is dat de rekening van eventuele aanpassingen niet bij de veehouders mag komen te liggen en dat de overheid moet leveren in de vorm van middelen en zaken als vergunningen.

In de Koebont die binnenkort op de mat valt geven we uitgebreider duiding op het convenant dierwaardige veehouderij.

En voor de duidelijkheid, voor ons als NMV geldt uiteindelijk: maatregelen voor verdergaand dierwelzijn kan, MITS ze praktisch en uitvoerbaar zijn, MITS de rekening niet bij de boer terecht komt en MITS er ruimte blijft voor een sterke en robuuste melkveehouderij in Nederland.
NMV is een ledenorganisatie. Dus mocht het komen tot een convenant, dan zal NMV ten alle tijden een ledenraadpleging doen alvorens te tekenen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerrit van Schaick
06-12651805

Klik voor meer informatie op bijgaande links:
Uitgaande Kamerbrief met enkele bijlagen: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2023/12/11/aanbieden-verslag-voorzitter-convenanttraject-dierwaardige-veehouderij
Webpagina convenanttraject met alle bijlagen: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2022/11/04/convenant-dierwaardige-veehouderij