Verzoek om verruiming uitrijseizoen mest

Nederlandse Melkveehouders Vakbond heeft minister Schouten verzocht om het uitrijseizoen voor mest te verruimen tot half oktober voor alle gronden. Dit in verband met de aanhoudende droogte. Ter voorkoming van nutriëntenverlies uit mest en nitraatvergiftiging bij koeien.

Onderstaand de brief:

Geachte minister Schouten,

Gezien het huidige neerslagtekort en de verwachting dat de droogte nog enkele weken aan zal houden, wil NMV graag dat melkveehouders tijdig kunnen anticiperen op deze omstandigheden. Daarom verzoekt NMV voor haar melkveehouders om verruiming van het mestuitrijseizoen.

Veel melkveehouders zitten op dit moment nog met (deels) volle mestkelders. Het zal door de extreme droogte echter enige tijd duren voordat het gras weer in een adequate groeitoestand terecht komt. Ook is het bodemleven verder teruggetrokken uit de bouwvoor, waardoor schimmels en bacteriën minder actief zijn. Zij zijn juist van essentieel belang om toegediende nutriënten in de juiste vorm beschikbaar te maken voor het gewas, met zo weinig mogelijk nutriëntenverliezen. Het zal enige tijd duren voordat bodem en gras zich hersteld hebben. Zelfs wanneer straks de eerste buien vallen, heeft de bodem tijd nodig om weer in de juiste conditie te komen.  

Het is onwenselijk wanneer melkveehouders te vroeg beginnen met mest uitrijden; omdat zij hun mestkelders leeg willen hebben voordat het mestuitrijseizoen teneinde is. Wanneer de bodem onvoldoende hersteld is van de droogte, is het risico op uitspoeling groot. Ook treedt er bij bemesting op te droge grond meer stikstofverliezen naar de lucht op. Wat NMV betreft een onwenselijke situatie die we ten alle tijden moeten voorkomen. Daarnaast is het ook belangrijk dat de mest gedoseerd wordt toegediend. Niet allerminst omdat anders het risico bestaat op nitraatvergiftiging bij koeien, indien het gras te snel groeit en de stikstof nog niet is omgezet naar eiwit. Nitraat wordt in koeienmagen omgezet naar nitriet. Wanneer dat in de bloedbaan terecht komt belemmert dit de zuurstofopname. In het najaar van 1976 leverde deze aandoening veel dode koeien op, doordat het najaar wel bijzonder groeizaam bleek.

Omdat melkveehouders in principe alleen de maand augustus nog de gelegenheid hebben de kelders leeg te rijden, is het juist nu zaak een verruiming van de periode waarin mest mag worden uitgereden te overwegen: Hoe eerder boeren hier uitsluitsel over hebben, hoe beter zij de weersomstandigheden in hun overweging mee kunnen nemen. Derhalve verzoekt NMV bij deze om een verruiming van de uitrijperiode van drijfmest tot 14 oktober 2018 op alle gronden. Indien deze ruimte geboden wordt zal NMV actief naar haar leden communiceren vooral op de juiste omstandigheden te wachten, om onnodige milieubelasting en diergezondheidsschade te voorkomen.

De extreme omstandigheden zijn een gevolg van klimaatverandering. Door deze klimaatverandering verschuift het groeiseizoen. Vasthouden aan een uitrijperiode die gekoppeld is aan de kalender past daarom naar onze mening niet bij een verantwoord mestbeleid. NMV pleit daarom voor een flexibele uitrijperiode voor mest die afhankelijk is van de weersomstandigheden waardoor een beter rendement van de bemesting kan worden behaald. Indien dit niet mogelijk is zou de uitrijperiode zo moeten worden vastgesteld dat deze na 1 september voortduurt.

Wij ontvangen graag op korte termijn een formele reactie op deze vraag, zodat wij onze leden hierover kunnen informeren.

Met vriendelijke groet,
NMV