schouten, kamerbrief, stikstof

Nog veel onduidelijk rondom fosfaatrechten

Vanuit verschillende leden komen bij NMV vragen binnen over het stelsel van fosfaatrechten. Nu we het einde van het jaar naderen is er nog veel onduidelijk. Zo weten veel boeren niet of nuchtere kalveren, die afvloeien naar een kalverenmesterij, wel of niet meetellen voor het bedrijfsproductieplafond. Ook is niet duidelijk wat de eventuele gevolgen zijn bij een (kleine) overschrijding.

De Rijksdienst Voor Ondernemingen (RVO) geeft aan dat de consequenties van overschrijding uiteindelijk door de rechter beslist zullen worden. Intern bestaat hier nog geen duidelijkheid over. Het valt op dat zelfs verschillende RVO-medewerkers geen eenduidig antwoord geven op dezelfde vraag. Om die reden heeft NMV nog geen valide antwoorden op deze vragen.

Op dit moment moet u er vanuit gaan dat alle kalveren meetellen voor uw fosfaatproductieplafond. Er zijn namelijk fosfaatrechten nodig voor diercategorie 100, 101 én 102. De kalveren die uiteindelijk afvloeien, worden op uw bedrijf op een categorie aangemeld waar fosfaatrechten voor nodig zijn.

Verder zijn nog veel beroepen op de knelgevallenregeling en bezwaarschriften niet afgerond. Dit geeft grote onzekerheid voor betreffende bedrijven. Bovendien blijkt dat er veel rechten door RVO ‘bevroren’ zijn, omdat er nog geen duidelijkheid is of deze terecht zijn toegekend. Dit gaat in veel gevallen om rechten die al verkocht zijn, waarvan de koper ze na vele maanden nog niet heeft bijgeschreven gekregen. Omdat er nu nog maar drie-en-een-halve maand van het lopende jaar over is, heeft deze gang van zaken alle schijn van onbehoorlijk bestuur.

De overheid kan niet verwachten dat melkveehouders nog zo kort voor het einde van het lopende jaar kunnen anticiperen. NMV dringt daarom bij het ministerie aan op een oplossing. Zolang er zoveel onduidelijkheid bestaat over verschillende aspecten van het fosfaatrechtenstelsel vindt NMV dat een coulanceregeling op zijn plaats is.

Hierbij zou een geringe overschrijding niet moeten leiden tot sancties. Melkveehouders die niet meer kunnen anticiperen omdat zij zo laat in het jaar pas antwoord op hun bezwaar of beroep op de knelgevallenvoorziening ontvangen, zouden dit jaar van sancties moeten worden vrijgesteld.

De verbeterpunten die NMV afgelopen periode heeft ingebracht, zijn wat ons betreft nog steeds actueel, en zullen bij invoering hiervan een aanzienlijke vooruitgang leveren op dit stugge beleid.

Zolang wij als NMV geen duidelijkheid vanuit de overheid ontvangen, moeten we blijven adviseren om u aan uw referentie te houden en tijdig actie te ondernemen.

Wij houden onze leden op de hoogte via ledenberichten of het ledenblad Koebont.