NMV jaarvergadering regio N-Holland

NMV-regio Noord-Holland nodigt haar leden van harte uit voor de JAARVERGADERING

woensdag 19 december 2018
om 20.00 uur in
Café De Vriendschap
Wadway 22 te Spanbroek

 Het programma is als volgt:

 1. Opening
 2. Jaarverslag 2018
 3. Financieel verslag
 4. Bestuurssamenstelling
  1. Aftredend en niet herkiesbaar: Cees de Boer Zwaagdijk, Rik Jan Zant Watergang
  2. Voorstel nieuwe bestuursleden: Piet van Baar Zwaagdijk, Robert Laan Warder
 5. Rondvraag

Na de rondvraag zal Elly Koning, fractievoorzitter van Boeren Burgers Waterbelang en tevens NMV-lid, ingaan op de volgende onderwerpen:

 • Actuele zaken in het Waterschap HHNK
 • Functie waterschap in plannen provincie m.b.t. veenweidegebied
 • Waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019, samenwerking Schuttevaer en aanpassing naam partij, verkiezingsprogramma en samenstelling kieslijst

Hierna zal NMV-voorzitter, Harm Wiegersma, ingaan op de actuele zaken in de melkveehouderij over onder andere:

 • Fosfaatrechten problematiek
 • Verbod sleepvoetbemester
 • GLB – toekomstige voorwaarden toeslagrechten
 • Toekomstvisie NMV

Wij hopen op een hoge opkomst!

Niet alleen vanuit de overheid en de zuivel komen bijna dagelijks nieuwe ontwikkelingen op ons af. Ook vanuit de provincie en het waterschap komt beleid waar we alert op moeten zijn.

Kom naar deze avond voor het laatste nieuws!