derogatie, WOB verzoek, dierlijke mest, kunstmest

NMV eist van Schouten openheid van zaken over derogatie

NMV is verbolgen over de brief die demissionair minister Schouten heeft gestuurd aan de Tweede Kamerleden over de voortgang van de derogatie. Hierin kondigde de minister aan dat het ernaar uitziet dat Nederland in 2022 geen gebruik kan maken van de derogatie. Als reden wordt aangegeven dat de Europese Commissie de Nederlandse derogatie aanvraag als onvoldoende beoordeelde en er onvoldoende van overtuigd is dat Nederland met het door haar ingediende 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn alle doelen zoals gesteld ten aanzien van de waterkwaliteit op tijd zal gaan halen.

Henk Bleker, interim-voorzitter van NMV zei hierover het volgende in een interview voor Melkvee.nl op 14-12-2021: “De Nederlandse boeren lijken nu het slachtoffer te worden van de ellenlange kabinetsformatie. En dat is een grof schandaal.”

Geen probleem voor de waterkwaliteit

Al vele jaren heeft NMV aangegeven dat juist derogatiebedrijven geen probleem zijn voor de waterkwaliteit in Nederland. De meeste bedrijven die meer dierlijke mest op hun land brengen dan kunstmest zitten onder de norm van 50 mg nitraat per liter in het grondwater. Ook in onderzoeken is bewezen dat kunstmest sneller uitspoelt dan dierlijke mest.

In het kader van verduurzaming van de melkveehouderij past juist derogatie. Meer dierlijke mest geeft een veel betere bodemstructuur, doordat er meer organische stof in de bodem komt. Dit heeft voordelen voor de waterkwaliteit, de bodem houdt beter vocht vast, het zorgt voor een beter bodemleven welke weer positieve invloed heeft op weidevogels en andere in het wild levende dieren, dus beter voor de biodiversiteit.

Bemestingsplan

Al vele jaren laat de Nederlandse overheid de melkveehouders die gebruik maken van de ontheffing om meer stikstof uit dierlijke mest te mogen gebruiken i.p.v. kunstmest, in grote onzekerheid.

Het bemestingsseizoen begint in het voorjaar, daarvóór wordt het bemestingsplan al gemaakt, waarbij de stikstof uit dierlijke mest en het gebruik van kunstmest worden berekend voor het gehele bemestingsseizoen. Wanneer de melkveehouder niet voldoet aan alle voorwaarden die worden gesteld aan het bemesten van zijn land, liggen daar hele hoge boetes op met zelfs de mogelijkheid tot een economisch delict, welke grote gevolgen heeft.

Tijdens de gesprekken die NMV heeft gehad met het ministerie van LNV werd er door de ambtenaren ook erkend dat derogatie bedrijven het qua waterkwaliteit goed doen.

Hoe kan het dan dat er dan geen duidelijkheid gegeven kan worden door de Europese Commissie?

Gevolgen verlies derogatie

Wanneer we in Nederland de derogatie verliezen, zal dat grote en juist veel meer negatieve gevolgen hebben voor het milieu. De hoeveelheid stikstof die gebruikt mag worden veranderd niet alleen de verhouding dierlijke mest t.o.v. kunstmest: er zal ook meer kunstmest gebruikt gaan worden doordat er minder stikstof uit dierlijke mest kan worden aangewend. Bij het produceren van kunstmest wordt er gebruik gemaakt van grote hoeveelheden aardgas. Welke gevolgen heeft dat voor de uitstoot van CO2? Kunstmest zorgt niet voor een beter bodemkwaliteit. Kunstmest spoelt sneller uit, dus meer kunstmest zal eerder zorgen voor meer problemen dan voor oplossingen.

Wanneer er geen derogatie wordt toegekend aan Nederland zal er meer dierlijke mest van de melkveehouderijbedrijven afgevoerd moeten worden en meer kunstmest worden aangevoerd. Naast de extra milieubelasting zullen ook de economische consequenties voor de melkveehouderij enorm zijn. Dierlijke mest afvoeren gaat geld kosten, maar ook kunstmest aankopen zal een gigantische impact hebben op de toch al moeilijke financiële situatie van de melkveehouder.

Dat de kwaliteit van het oppervlaktewater niet aan de in Nederland gestelde normen voldoet, heeft niets te maken met de derogatie. Er wordt door allerlei instanties naar de melkveehouderij gewezen alsof wij de vervuilers zouden zijn. Dat is gewoonweg een onjuiste conclusie. De echte vervuilers worden buiten schot gehouden door de politiek en daar wordt door de overheid zelfs geen onderzoek naar gedaan. De te hoge normen zijn afkomstig uit bijvoorbeeld watergangen vanuit het buitenland, daar waar andere normen worden gehanteerd.

WOB-verzoek

NMV heeft een brief naar demissionair minister Schouten en ter informatie naar alle landbouwwoordvoerders van de Tweede Kamer gestuurd. Hierin wordt openheid van zaken geëist van demissionair minister Schouten. NMV wil weten hoe het proces over de derogatie is verlopen en vooral wat Schouten en het ministerie eraan gedaan hebben om de derogatie ook voor 2022 veilig te stellen. Als er geen openheid van zaken komt op korte termijn, zal hiertoe nog dit jaar een WOB-verzoek worden ingediend.