Landbouw Collectief stikstof impasse Schouten

Landbouw Collectief: voermaatregel Schouten onwerkbaar in de praktijk

Het Landbouw Collectief ziet niets in de voermaatregel, die Minister Schouten van LNV recent naar de Kamer heeft gestuurd. In de regeling worden maxima gesteld aan het ruw eiwitgehalte in het krachtvoer voor melkvee. Het Landbouw Collectief, samen ook met de veevoersector (Nevedi), heeft steeds gepleit voor een maatregel op rantsoenniveau. Met haar voorstel grijpt de Minister niet alleen diep in op de bedrijfsvoering van de bedrijven, ook is de maatregel niet praktisch, kostprijsverhogend en discutabel wat betreft de bijdrage aan de vermindering van de stikstofuitstoot.

Werkgroep

Voor overleg met LNV over de melkveemaatregelen, heeft het Landbouw Collectief een Werkgroep ingesteld onder leiding van Marije Klever (NAJK). De Werkgroep kent een deelname uit verschillende boerengeledingen, wordt ondersteund door deskundigen en kent een nauwe samenwerking met praktijkmensen uit de veevoerindustrie en andere schakels in de keten. Deze Werkgroep heeft inhoudelijk zeer constructieve gesprekken gevoerd met LNV over de drie door het Landbouw Collectief voorgestelde maatregelen: minder ruw eiwit in het totaalrantsoen, mest bij uitrijden aanlengen met water en meer beweiden. De nu door de Minister gekozen maatregel is uitgebreid aan de orde geweest en sterk afgeraden. Krachtvoer dient in de melkveehouderij als fine-tuning op het totaalrantsoen. Om het totaalrantsoen uit te balanceren zijn juist extremere (eiwit)voersoorten van groot belang om overall de werking en de efficiëntie te waarborgen, inclusief minder uitstoot van ammoniak. Dit werd door de betrokken LNV-medewerkers in de Werkgroep volledig onderschreven. 

Onbegrijpelijk

Het is dan ook onbegrijpelijk, dat minister Schouten de adviezen van de Werkgroep naast zich neer legt. De praktijk passeren, betekent dat het realiseren van de gewenste stikstofreductie alleen maar moeilijker wordt en de bereidheid tot vervolgstappen verder zal ondergraven. Onze belangrijkste bezwaren op een rij: (1) de maatregel van de Minister maakt het onmogelijk om het totale rantsoen te optimaliseren, (2) eiwitrijke grondstoffen dienen met eiwitarme te worden gemengd, wat kostprijsverhogend werkt, (3) het krachtvoerverbruik zal verder toenemen om rantsoenen te corrigeren, iets wat in ieder geval niet past bij de visie van de Minister omtrent kringlooplandbouw, korte ketens en minder aanvoer van buitenaf, en (4) een slechtere rantsoenoptimalisatie zal niet alleen leiden tot een kleinere reductie van ammoniak, maar ook tot een lagere productie en verslechterende gezondheid van de dieren.

Onjuist

In haar toelichting suggereerde Minister Schouten, dat de voorgestelde maatregel in allerijl is opgetuigd, omdat het Landbouw Collectief uit het overleg is gestapt. Dat is een volstrekt onjuiste voorstelling van zaken. Het Landbouw Collectief heeft op 1 april het overleg gestopt, omdat de Minister ondanks alle overleg met de Werkgroep en het Collectief ineens en heel bewust teruggreep op haar voorstel aan de Tweede Kamer van half november. Kennelijk omdat daar politieke overeenstemming over was. Van overleg met het Landbouw Collectief was toen in ieder geval nog geen sprake.

Van tafel halen en dan weer om tafel gaan

Aalt Dijkhuizen, voorzitter Landbouw Collectief: ‘We roepen Minister en Parlement op de voorgestelde voermaatregel van tafel te halen. Dit kan echt niet. Wij zijn bereid weer met de Minister om tafel te gaan, maar dan wel met onze voorgestelde maatregelen als uitgangspunt. Die sluiten aan bij de praktijk, zijn goedkoper en trekken meer stikstof op de kant’.

LTO stopt huidige samenwerking in Landbouw Collectief

Boerderij

Wiegersma stelt dat de NMV wél ‘in de meewerkstand’ staat. “Er is meer wat ons bindt dan wat ons scheidt. We moeten één front blijven vormen, al hoeft …