uitstel mestaanwenden drijfmest

Geen verlenging mestuitrijseizoen

Er is bijna per omgaande een reactie gekomen van het ministerie van LNV op ons verzoek tot verlenging van de mestuitrijperiode. Helaas is dit jaar het verzoek afgewezen! Wij krijgen nog wel enkele adviezen mee, hoe met deze situatie om te gaan, maar die sluiten niet aan op een goede boerenpraktijk en veranderingen in het groeiseizoen.

Even kort door de bocht, LNV vreest te veel uitspoeling van stikstof en als gevolg daarvan een verslechtering van de waterkwaliteit. Dus gezien de omstandigheden, nu geen mest uitrijden en geen grasland vernieuwen, want dat past niet in de “visie” van LNV en haar adviseurs.

Wij melkveehouders moeten maar mest afvoeren en het grasland vernieuwen of verbeteren maar uitstellen tot volgend jaar. Dit beleid is kortzichtig en sluit niet aan bij het gezonde boerenverstand. NMV blijft zich inzetten voor uw en onze belangen! Wij blijven hameren op een goed verdienmodel, en daar passen de voorgestelde maatregelen van LNV niet bij; mest afvoeren (kostprijs verhogend) en geen grasland verbetering (daling van de opbrengst). Met deze maatregelen komt het verdienmodel nog meer onder druk te staan.

Als NMV blijven we ons inzetten voor een ander mestbeleid die rekening houdt met de praktijk en vertrouwt op het inzicht en kennis van de melkveehouder.