Een oneerlijke vergelijking tussen mens en koe

De koe is evenals de mens een zoogdier en beide grazen; de koe gras en de mens informatie. De mens consumeert voedsel, daarbij komen gassen vrij. Veelal in de vorm van CO2. Met een wereldbevolking van 7.7 miljard een behoorlijk aandeel zou je denken. Gelukkig hebben de Nederlands autoriteiten de opvatting dat verteren van voedsel en het produceren van broeikasgassen die hierbij vrij komen onderdeel zijn van de natuurlijke koolstofkringloop; er wordt immers geen enkele nieuwe CO2 molecule uitgestoten die niet kort hiervoor door de fotosynthese is vastgelegd in gewassen of gras (met dank en hulp van de koe).

Vreemd vinden wij het echter dat aan de Nederlandse klimaattafel deze opvatting van de koolstofkringloop alleen voor de mens geldt, en niet voor vee waarvoor exact dezelfde randvoorwaarden en redenering op gaat. Misschien dat deze opvattingen nog leiden tot Kamervragen omdat deze misvatting een reden moet zijn voor elke doorwinterde dier minnende politicus om in de pen te klimmen om deze discriminatie van de dieren ongedaan te maken.

Wil men aan de klimaattafel komen tot echte oplossingen, dan zal de oplossing ook moeten komen uit meer vastlegging in de bodem. Daarnaast zal bij het verminderen van uitstoot meer moeten liggen in beperking van de fossiele brandstoffen zoals steenkool olie en gas. Vooral dit laatste zal de Groningers als muziek in de oren klinken, maar ook steekt dit vreemd af bij de uitbreiding van het vliegverkeer op Schiphol en Lelystad.

Als landbouw kunnen we de samenleving de helpende hand bieden door de vastlegging van CO2 te bevorderen, maar dan dient dit wel aan te sluiten bij de minerale kringlopen waarbij de koolstofkringloop van zowel mens als dier met elkaar verweven dienen te zijn. De kosten van deze transitie dient de overheid voor zijn rekening te nemen en de inspanning die de landbouw hiervoor levert dienen te worden vergoed. Ook kan er door betere opslag- en aanwendtechnieken van mest bij zowel de koe als bij de mens nog veel worden verbeterd voor een schoner en veiliger milieu.

NMV is op een erg laat tijdstip bij de uitwerking van een klimaattafel gevraagd. Wij zien de oplossingen van klimaatproblemen in bronmaatregelen. Het is niet de koe maar de mens die grotendeels de oorzaak is van de klimaatverandering. Als we in vergelijking met andere landen een zwaardere doelstelling krijgen opgelegd dan tast dit onze kostprijs nog verder aan die inmiddels tot één van de hoogste van Europa is opgelopen. Als daar geen goede compensatie tegenover staat houdt het voor ons op. Als het gaat om CO2 efficiëntie behoren we tot de koplopers in de wereld. Gaan we onze kostprijs nog meer belasten dan zal het doek vallen voor veel bedrijven en zal de productie zich verplaatsen naar landen met een lagere kostprijs, maar ook een hogere CO2 uitstoot.

We doen hierbij namens onze dieren een appèl voor een eerlijker klimaatvergelijk, zodat ze kunnen blijven grazen in de echte kringlooplandbouw.