uitstel mestaanwenden drijfmest

Derogatie aanvraag tot en met 4 september mogelijk onder weer extra voorwaarden

NMV is blij dat de onzekerheid rondom derogatie eindelijk weggenomen is. De minister informeerde 22 juni jongstleden de Kamer met een brief over verlenging van derogatie. Ons land heeft op 17 juli 2020 van de Europese Commissie de verlenging gekregen voor 2020 en 2021 met een aantal aanvullende maatregelen. Die maatregelen gelden onder andere voor de sleepvoetbemester op klei- en veengrond. Voortaan mag de sleepvoet alleen nog maar gebruikt worden met verhouding twee delen mest een deel water, als de temperatuur beneden de 20 graden Celsius is volgens KNMI weerstations. Wat NMV betreft een onwerkbare maatregel die vooral ook de loonwerkers in de problemen helpt, omdat er dan veel minder gelegenheid is om de mest aan te wenden. Hierdoor wordt de druk op flexibiliteit van loonwerkers nog hoger. NMV is van mening dat er onvoldoende goede alternatieven zijn, en dat het invasief bewerken van de toplaag in deze gebieden onwenselijk is. Een afweging die onvoldoende blijkt uit het opnemen van deze maatregel in de derogatiebeschikking.

Emissiearm aanwenden mest in derogatiebeschikking
Ook is de verplichting van emissiearm aanwenden van mest opgenomen in de derogatiebeschikking. Was dat eerst nog een nationale aangelegenheid, nu worden we ook voor derogatie aan de nitraatrichtlijn gehouden. Dit betekent voor de boeren die gebruik maken van de vrijstelling voor bovengronds bemesten, dat zij per 2021 niet meer met behoud van derogatie gebruik mogen maken van de vrijstelling. Het jaar 2020 wordt gezien als een overgangsjaar, omdat de deelnemende boeren dit jaar niet konden voorzien dat zij niet aan de gestelde voorwaarden van derogatie voldeden, aangezien het uitrijdseizoen reeds ver gevorderd is. NMV vraagt zich af hoe deze voorwaarde in de derogatiebeschikking gekomen is.

Handhavingsstrategie mest
De Europese Commissie geeft daarnaast aan dat zij het erg belangrijk vindt dat de maatregelen in de ‘versterkte handhavingsstrategie mest’ worden geïmplementeerd. In deze aanpak wordt er naar gestreefd dat het naleven van de mestregelgeving groter wordt. Onder andere door betere samenwerking van ketenpartijen én digitaal registreren en verantwoorden van mesttransporten vanaf 2021. Ook wordt het sanctiebeleid herzien.

NMV
Het is voor de NMV al langer onbegrijpelijk waarom het ten eerste zolang heeft geduurd voordat er duidelijkheid was over het verlengen van de derogatie en nu de extra voorwaarden die er aangekoppeld gaan worden.
We hebben nog steeds een WOB uit staan voor alle communicatie omtrent de derogatieonderhandelingen, en hopen daar antwoorden te krijgen.
Dit verzoek hebben we in april al ingediend en nog steeds geen inhoudelijke reactie mogen ontvangen. Daarom hebben we nu de Ombudsman ingeschakeld.
Daarnaast is het de NMV opgevallen dat er nog een extra voorwaarden benoemd is in de Staatscourant waarin de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (derogatie) staat beschreven. Deelnemers aan derogatie dienen voor het eind van dit jaar gecoacht te worden over de stikstofmaatregelen van het kabinet. Over de invulling die daaraan gegeven wordt zullen later de bedrijven met een derogatievergunning specifiek geïnformeerd worden, zo staat er.
De NMV vindt het van groot belang om vooraf te weten wat coachen inhoud en de voorwaarden die daarbij komen. NMV hoopt dat Kamerleden daarover vragen gaan stellen.

U kunt tot en met 4 september 2020 derogatie aanvragen als u bijvoorbeeld de beginvoorraad per 1 januari 2020 hebt gemeld, beschikt over bodemanalyses die niet ouder dan 4-9-2015 zijn en een actueel bemestingsplan hebt dat u bij controles moet kunnen laten zien.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest/derogatie