Champions League

In voetballand is het spelen in de ‘Champions League’ én het winnen van de finale het hoogst haalbare

waarbij financiële gevolgen bij verlies of winst groot zijn. Het afschieten van het Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State kan er toe leiden dat het kabinet ‘Rutte’ de tweede helft van zijn speelperiode met 3-0 achterstand het veld moet verlaten. Veel zal afhangen van de teamgeest en de veerkracht van het kabinet, om deze wedstrijd tot een goed einde te brengen of in de verlenging nog langs zij te komen. Mocht dit niet lukken, dan zal er hard moeten worden ingegrepen waarbij spelers en trainer op zoek kunnen naar een andere carrière. Ook kan dit net zoals in voetballand leiden tot een bestuurscrisis. Het komt nu echter aan op de technische vaardigheden van Rutte. Dit is vooral zo omdat ze door een technische blunder van de verdediging op achterstand zijn geraakt. Door deze kapitale fout dreigt de Nederlandse economie piepend tot stilstand te komen. De gevolgen zullen groot zijn, maar ook loopt de staat kans op massaclaims vanuit het bedrijfsleven.

De wijzende vinger lijkt gericht op het RIVM, dat al meer dan 20 jaar werkt met een niet door metingen gevalideerd rekenmodel. Hierdoor kunnen ze niet aantonen dat de voorgenomen maatregelen, om emissies te reduceren, ook daadwerkelijk de verwachte reductie opleveren. Hierdoor heeft de Raad van State het PAS aanpak verworpen. Voor de korte termijn zal de overheid een tijdelijke voorziening moeten treffen voor de bedrijven die een melding gedaan hebben, óf die geen melding konden doen omdat ze onder de drempelwaarde van het PAS lagen. Die situaties zouden gelegaliseerd moeten worden waarbij ook nog een vergunning van alle bedrijven voor beweiden en bemesten moet worden gerealiseerd.

Tegelijkertijd dient er haast te worden gemaakt met het echt fysiek meten van wat de depositie op natuurgebieden is, en op welke afstand van een emissiebron er nog sprake is van depositie. De WUR en het RIVM claimen dit al diverse keren te hebben gemeten, maar dat is niet juist. Wat ze gedaan hebben is luchtconcentraties van ammoniak meten op diverse hoogtes waarbij ze aannamen dat aan de hand van het verschil ze tussen de diverse hoogten en concentraties de depositie konden berekenen.

Dit deugt echt niet.

Er zal minimaal een jaar lang fysiek, door middel van biomonitoring, droge én natte depositie gemeten dienen te worden in hoeveelheid. Ook zal door middel van een isotopenanalyse de herkomst van de verzamelde stikstofdepositie in beeld moeten worden gebracht, om zo tot een goede onderbouwing van het PAS te kunnen te komen. Het Mesdagfonds heeft inmiddels vergevorderde voorbereidingen gemaakt om dit te faciliteren. Ook komt volgend jaar een app beschikbaar waarbij we de emissie bij het mest-uitrijden kunnen beperken. Deze app neemt een scala van factoren als wind, luchtvochtigheid, instraling, bewolking en mestsamenstelling (effectief water toevoegen tijdens of na het uitrijden) en dergelijke mee. We verwachten dat hier 15% tot 25% emissiereductie mee te behalen valt bij iedere vorm van mest aanwending

Misschien  kan deze app nog verder worden doorontwikkeld, waardoor niet de kalender de laatste dag om mest te rijden bepaalt, maar de omstandigheden. Want dan kan het Ministerie de datum realtime vaststellen en heeft dan geen duur  en oubollig CDM- advies meer nodig. Wie weet winnen ze zo nog eens de Champions League.