Zienswijzen

Op 5 juli 2022 heeft NMV een zienswijze ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over het pro forma ontwerpprogramma stikstofreductie en natuurverbetering. In deze zienswijze is zeer feitelijk en zeer uitgebreid aangegeven waarom we het oneens zijn met de gestelde doelen. Het programma dat ter inzage ligt zal ongekende gevolgen hebben voor families, het platteland, stad en platteland, het landschap en de sociaaleconomische gevolgen van het platteland. Volgens ons is er veel te weinig bekend over de echte staat van de natuur. Daarvoor zijn feitelijke nulmetingen wat ons betreft een absolute voorwaarde, maar toch zijn die vrijwel niet uitgevoerd door de overheid. NMV heeft een scherpe samenvatting gemaakt, gebaseerd op feiten en niet op aannames zoals die door de overheid wél worden gedaan.

De uitgebreide versie van deze zienswijze kunt u hier downloaden: B4881 1 pro forma zienswijze programma stikstofreductie.

Op 6 juli 2022 heeft NMV een zienswijze ingediend bij de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant over de pro forma zienswijze Ontwerp-wijzigingsbesluit N2000 beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel & Mariapeel. NMV is het oneens met het besluit tot intrekken van de vrijstelling van de natuurvergunning in het beheerplan voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van open teelten binnen de bufferzones rondom de Peelvenen. In de praktijk komt dit neer op een beregeningsverbod van grondwater in deze bufferzones. NMV vindt deze maatregel buitenproportioneel. De schade voor grondeigenaren en grondgebruikers in de bufferzone is enorm en staat in geen enkele verhouding met de minimale natuurwinst die hiermee gehaald denkt te worden. De vraag is wat deze schade rechtvaardigt. Hoe groot is de mogelijke natuurwinst die door dit onttrekkingsverbod behaald wordt? Gezien de uitkomsten van de Passende Beoordeling (PB) mag hier zeer weinig tot niets van verwacht worden.

Ook deze zienswijze kunt u hier downloaden: B4881 zienswijze beheerplan peel.