Wetsvoorstel stikstofreductie

Wetsvoorstel stikstofreductie onhaalbaar en te eenzijdig afgeschoven op landbouw

‘Politiek Den Haag toon lef en neem besluiten waar de landbouw mee vooruit kan’


De komende weken staat het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurherstel ter discussie in de Tweede en Eerste Kamer. NMV is zeer kritisch.

Doel van de wet is om de kritische depositiewaarde te behalen in 50 % van de stikstofgevoelige natuurgebieden in 2030. Dit doel moet behaald worden met een reductie van depositie van 250 mol per ha per jaar.  Voor de veehouderij ligt er een depositie doelstelling van 96 tot 167 mol per ha per jaar.  Daar liggen voor de veehouderij diverse maatregelen aan ten grondslag, zoals emissiearme huisvesting, maatregelen op het gebied van voer, meer weidegang en emissiearmere aanwending van mest. Daarnaast gaat de overheid bedrijven uitkopen.

NMV ondersteunt deze plannen niet. De doelstelling in de wet is niet haalbaar en wordt te eenzijdig afgeschoven op de landbouw. Voor NMV staat daarnaast buiten kijf dat eerst de PAS-melders en knelgevallen opgelost moeten worden. Daarvoor geeft de overheid geen enkele garantie.

Geen reductielevering zolang PAS-melders niet gelegaliseerd zijn

LNV doet een continu beroep op de sector om vooral een bijdrage te leveren aan de werkgroepen van LNV (mest, voer en weidegang). NMV is erg kritisch op de vorm en voortgang. De sector zelf heeft al veel handreikingen gedaan en oplossingen aangedragen. Niets daarvan wordt aangenomen of overgenomen.  We hebben geen enkele toezegging dat maatregelen daadwerkelijk niet doorgevoerd worden als er geen draagvlak voor is. Het risico is te groot dat LNV voorstellen in de werkgroepen zonder commitment overneemt. Waarna de minister naar buiten communiceert dat oplossingen tot stand gekomen zijn met medewerking van de sector, en een herhaling van zetten van eerdere dossiers geschiedt. NMV past hiervoor. En weigert mee te werken aan reductielevering zolang PAS-melders niet gelegaliseerd zijn.

Daarnaast ontbreekt er een fatsoenlijk registratiesysteem, verdwijnt ontwikkelruimte in de sector en worden rechten zonder waardecompensatie ingenomen. Dit is voor NMV ontoelaatbaar en doet dan ook een oproep aan de politiek om het kabinet te dwingen eerst onderzoek te doen naar werkelijke depositie van stikstof in plaats van af te gaan op modellen en aannames.  Omdat met het wetsvoorstel een budget gemoeid is van 6 miljard euro, is zorgvuldigheid noodzakelijk. Effectiviteit van ingezette middelen is van groot belang, het is immers belastinggeld.

NMV is van mening dat de veehouderij een bijdrage kan leveren aan een oplossing mits de uitgangssituatie gebaseerd is op werkelijke feiten. Daarnaast zet NMV in op kosteneffectieve maatregelen, haalbare doelen en innovatie boven opkoop.

Een  melkveehouderij met een goed perspectief heeft toekomst. NMV hamert er bij politiek en kabinet op om bestuurlijk lef te tonen en nu eindelijk eens beslissingen te nemen waar de landbouw en platteland mee vooruit kunnen.