Waarschuwing randvoorwaarden inzake I&R ontvangen?

Vanaf begin 2018 werden duizenden melkveehouders belast met beschuldigingen over vermeende I&R-fraude. Gelukkig was het aantal fraudegevallen relatief klein.

Wij krijgen signalen dat er op dit moment brieven door RVO verstuurd worden met een waarschuwing in het kader van de randvoorwaarden -korting.

Als u te maken had met een I&R-blokkade of NVWA-controle hopen wij dat u bezwaar heeft gemaakt als er onjuistheden waren. En dat u in elk geval de frauduleuze beschuldigingen hebt verworpen. Op die manier heeft u al een dossier opgebouwd waarin u vanaf het begin aangegeven heeft dat u niet met opzet gehandeld heeft.

Als de overtreding niet ernstig is en geen direct gevaar voor de gezondheid, dan kunt u een dergelijke waarschuwing krijgen. Als u binnen 3 jaar dezelfde randvoorwaarden opnieuw overtreedt, dan past de RVO de randvoorwaardenkorting alsnog toe.

In uw dossier mijn.rvo.nl zou zichtbaar moeten zijn, waar het bij uw bedrijf over kan gaan.

De I&R-randvoorwaardenkortingen kunnen gaan over het tijdig bijhouden van het register B (het mutatieregister) en het oormerken van runderen. Zie bijlage in via de link:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/gemeenschappelijk-landbouwbeleid/gemeenschappelijk-landbouwbeleid/randvoorwaarden

Als het over een eerste randvoorwaardenkorting in 2018 gaat kan de korting uiteindelijk 3% worden. Bij opzet (fraude) begint de korting met 20%.

Mocht u te maken hebben met een zwakke datakoppeling tussen Rendac en het I&R; daarover heeft de rechtbank, het CBB eerder geoordeeld dat dit probleem niet ten laste mag komen van de veehouder. Het I&R-systeem is, niet adequaat ingericht. Er is geen ketenborging, omdat een rund tussen melding aan Rendac en verwerking door Rendac niet traceerbaar is. Dit is in strijd met het Europese afvalstoffenrecht. Geef dit aan via een bericht in mijn.rvo.nl als dat bij u het geval is.

De waarschuwingsbrief is niet opgesteld in de vorm van een besluit waarop u binnen 14 dagen bezwaar kunt maken. Als de waarschuwing niet juist is of niet te traceren is in uw dossier, adviseren wij u toch te reageren via een bericht in mijn.rvo.nl. In een latere fase kan u verweten worden dat u niet heeft gereageerd op de waarschuwing.

In de tussentijd adviseren wij u secuur om te gaan met het oormerken van runderen en het bijhouden en bewaren van het register B (zie voorbeeld) zodat u niet alsnog gekort wordt over GLB 2018 en een bestuurlijke boete krijgt die sinds 1 april 2019 opgelegd kan worden. https://mijn.rvo.nl/runderen-melden

Wat doet NMV?

Afgelopen jaar heeft NMV onder andere Kamerleden en beslissingsbevoegden geattendeerd op het I&R debacle. Wij hebben hen gewezen op de toepassing in de praktijk. (De onuitvoerbaarheid hiervan) Ook in de werkgroep I&R van het ministerie heeft NMV gepleit voor minder regels. Hierdoor is het kostbare, verplichte DNA-onderzoek van tafel geveegd. NMV blijft uw belangen behartigen. Onder andere voor een versoepeld boetebeleid om buitenproportionele boetes tegen te gaan.