voermaatregel

Vriespuntsoap Friesland Campina breidt zich uit

De afgelopen weken is het aantal bedrijven dat de vorig jaar aangescherpte vriespunt norm niet haalt flink toegenomen. Ook bij NMV komen steeds meer signalen binnen van nieuwe bedrijven die in de problemen komen. Reden genoeg voor NMV om Friesland Campina (FC) te manen tot actie. Inmiddels heeft FC de korting bij normoverschrijding stopgezet. Er wordt met de leveranciers gezocht naar oplossingen. Uit de contacten die onze bestuurders gehad hebben met FC blijkt dat ook FC verrast is door de toename van het aantal gevallen van normoverschrijding in de laatste weken. Er is duidelijk meer aan de hand dan vermeende vermenging met water. Er wordt inmiddels breed onderzoek gedaan naar de oorzaken waarbij ook de monstername wordt meegenomen. Tot dat de onderzoeken afgerond zijn is de kortingsregel stopgezet.

NMV zet zich in voor terugbetaling van de reeds ingehouden korting bij vriespuntafwijkingen. Uit contacten die NMV heeft gelegd met C.O.K.Z. (Centraal Orgaan Kwaliteitsaangelegenheden in de  Zuivel) komt als mogelijk oorzaak, het verduurzamen van de bedrijven naar voren. Het zijn volgens het COKZ vooral bedrijven met andere koeienrassen dan Holsteiners (MRIJ, Jersey of andere robuuste rassen) met een wat lagere melkproductie en bovengemiddeld weidegang. Als deze stelling juist is dan is deze soap extra schrijnend en belooft in de toekomst weinig goeds.

Als verduurzaming een opmaat is naar overschrijding van huidige normen op welk vlak ook, dan zal NMV inzetten op een meer open dialoog bij ontstane nieuwe problemen. Zo zit NMV niet te wachten op oeverloze discussies na enkele extreem droge jaren over het wel of niet halen van de 65%-eiwit-van-eigen-land norm. Wij hebben daar geen enkele behoefte aan en hebben er ook de mankracht niet voor. 

Voordat er meer aanscherpingen komen van het huidige duurzaamheidsprogramma zullen heldere beoordelingsnormen en een geschillencommissie moeten worden opgezet. Het is ook de reden dat NMV, FC maant snel te komen met een bevredigende oplossing in deze vriespuntsoap. Het vertrouwen in elkaar moet zo spoedig mogelijk worden hersteld. De genoemde geschillencommissie moet ter zijner tijd voor de melkveehouders het aanspreekpunt worden bij geschillen tussen primaire sector en afnemers van onze producten. Tot die tijd adviseren wij onze leden die leveranciers zijn bij FC en in de problemen komen door normoverschrijding van het vriespunt, contact op te nemen met FC en het protocol te volgen dat samen met het COKZ is opgesteld om een bedrijfseigen (authentiek) vriespunt te bepalen met een daarbij behorende bandbreedte voor normoverschrijding.

Voor NMV is dit een tijdelijke oplossing. Wij zien liever dat de normaanpassing wordt terug gedraaid. Het kan toch niet zo zijn dat de 12000 leveranciers van FC straks allemaal hun eigen norm hebben? Onwerkbaar en onwenselijk. Het protocol voor monstername van het melkmonster door de RMO schrijft voor dat de RMO-chauffeur de monsterlepel twee maal vol schept en leegt in de tank en pas bij de derde maal het monsterflesje vult. Zo is vermenging met water bij het monsteren vrijwel uitgesloten. Tot zover een update voor wat betreft het vriespuntprobleem.