NMV ganzenschade, Bij12, wildschade

Verzoek om compensatie bij BIJ12 vanwege te laat besluit tegemoetkoming ganzenschade

Afgelopen week liet BIJ12-Faunafonds weten de betalingen van ganzenschade binnenkort uit te voeren. Als u een betalingsverzoek heeft gedaan of valt onder autotax (denk aan foerageergebied) dient u voorafgaand aan de betaling een voor bezwaar vatbaar ”Besluit” van BIJ12 te ontvangen. In dit besluit wordt de door u geleden gewasschade vastgesteld. Hiervoor staat een behandeltermijn van ca.10 weken na eindtaxatie.

Op dit moment duurt het kenbaar maken van dit besluit door BIJ12 veel te lang. Wij hebben gevraagd hoe dit kan. Dit is naar eigen zeggen door interne redenen op technisch gebied. Zij hebben er over gecommuniceerd, maar u bent daar de dupe van. Daarom adviseert NMV om 2% creditrente bij BIJ12 in rekening te brengen voor elke 4 weken dat u genoemd besluit te laat ontvangt. Dit gerekend vanaf de eindtaxatie plus de behandeltermijn van ca. 10 weken. U kunt dat doen door bij BIJ12 een bezwaar op dat besluit in te dienen. Let daarbij dus op het datumstempel én vergeet niet het dossiernummer te vermelden als u van plan bent te reclameren!

Wij mogen van een overheidsinstantie toch minimaal verwachten dat zij zich houden aan de gestelde termijnen die hiervoor staan. Grondgebruikers moeten ook strikt aan gestelde regels en termijnen voldoen als het gaat om het voorkomen van schade en rapportages over schadebestrijding. Dus verlangen wij hetzelfde van een (semi) overheidslichaam als BIJ12. Ook zij dienen binnen de streeftermijn 10 weken over te gaan tot besluit met de daarbij behorende betaling. (Houd rekening met afwijkende regelingen voor foerageergebieden)

Ganzenschade melden voor Friese leden:

Ontvangt u een besluit waarin men een eigen risico hanteert van 20%? Dan adviseren wij u ook direct bezwaar aan te tekenen bij BIJ12 tegen het hanteren van die 20% eigen risico. Want de rechtbank in Groningen stelde vast dat het opleggen van dat verhoogde eigen risico onvoldoende was onderbouwd. Een standaard bezwaarschrift tegen de 20% eigen risico-regel kunt u bij ons navragen.

Tenslotte verzoeken we u nogmaals dringend om de eventuele aanwezigheid van Brand- en Kolganzen in de maand oktober op uw land meteen te melden in het SRS-systeem. (Zie onderstaande werkwijze als voorbeeld) Wij hopen op een groot aantal meldingen zodat de provincie niet meer kan beweren dat er bij hen geen schade in zomerperiode van deze twee soorten bekend is. Zodat er voor deze ganzen volgend seizoen alsnog een verjagingsmogelijkheid komt.

Link SRS: https://www.faunaschade.nl/

Oproep aan alle leden
Meld schade of te verwachte schade! Het kost niets!

Het is voor elke provincie van belang dat er wildschade gemeld wordt.

Want de schade is bepalend voor het beleid. Wanneer er geen schade gemeld wordt kunnen we als grondgebruikers straks geen schade meer bestrijden omdat we dan geen ontheffingen of vrijstellingen meer krijgen. Deze zijn alleen af te geven met onderbouwing van schadecijfers!
Meld op 
https://www.faunaschade.nl/

Pas als u over gaat tot een tegemoetkomingsaanvraag moet u €300,- leges betalen om uw aanvraag in behandeling te laten nemen. Vervolgens komt er een wildschade-taxateur uw schade taxeren. Dit laatste is pas interessant wanneer de te verwachte schade hoger is dan €600,-