Metingen ammoniak emmissies onbetrouwbaar. Boeren zijn geschokt

Vertrouwen in overheid loopt forse deuk op (persbericht)

De vele ammoniakmaatregelen in de afgelopen 30 jaar hebben geen meetbaar effect op de hoeveelheid ammoniak in de lucht opgeleverd. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek (Ammoniak in Nederland – Enkele kritische kanttekeningen, Hanekamp et al, 2017) naar het Nederlandse ammoniakbeleid. Uit een ander onderzoek volgt dat landelijke meetnetten geen betrouwbaar inzicht geven in de werkelijke omvang van de ammoniakemissie. De NH3 coalitie is geschokt. “Hiermee loopt het vertrouwen in de overheid een forse deuk op.”

De NH3 coalitie wordt gevormd door de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Dutch Dairymen Board (DDB), Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Vereniging tot Behoud van Boer & Milieu (VBBM). Zij hebben hun krachten gebundeld om daarmee met één geluid te communiceren richting politiek en overheid.


Al jarenlang onjuiste ammoniakmetingen

In dit rapport komt naar voren dat één van de vier voor landbouw belangrijke ammoniakmeetstations fors beïnvloed wordt door een lokale bron van ammoniak in de vorm van een pluimveebedrijf. Het betreft het meetstation ‘Vredepeel’. Dit meetstation staat op 150 meter van de betreffende pluimveebedrijf. De kippenstal(len) dateren uit dezelfde periode (1993) als het meetstation. Dus het RIVM wist dat een directe ammoniakbron te dicht bij het meetstation stond. Het heeft dit echter zelf nooit vermeld en heeft nooit gecheckt hoe groot de verstoring van de stal op de metingen was.


Voorschriften genegeerd

De voorschriften geven aan dat het plaatsen van een meetstation op minder dan 300 meter van een lokale bron ervoor zorgt dat er geen goede meetgegevens kunnen worden gegenereerd. De voorkeur gaat zelfs uit naar het aanhouden van een afstand van 500 meter voor betrouwbare meetresultaten. Bij noordoosten wind heeft het pluimveebedrijf grote invloed op de ammoniakmetingen. Deze lokale bron wordt niet uit de meting gefilterd en heeft dus effect op het landelijke ammoniakconcentratie.


Vertrouwen geschaad

“Ons vertrouwen in de overheid raakt door dergelijke misstanden zwaar beschadigd”, aldus de NH3 coalitie. “De agrarische sector ligt constant onder een vergrootglas of zij administratief alles tot in detail correct naleeft terwijl op het moment dat de overheid zich zelf niet aan de regels houdt, ze dat proberen te verdoezelen.”

Dit vertrouwen was (bij de agrarische sector) al tot een dieptepunt gedaald en met dit nieuwe onderzoek nog meer. De coalitie verwacht dan ook dat de overheid er alles aan doet om dit vertrouwen te herstellen. Te beginnen met het erkennen van de uitkomsten.

Ga stikstofdepositie meten

De NH3 coalitie pleit voor nieuw beleid dat gebaseerd is op gefundeerde metingen in plaats van op aannames en berekeningen. Ook moet beter in kaart gebracht worden welke bronnen in welke mate bijdragen aan stikstofdepositie. De coalitie stelt voor metingen van stikstofdepositie te hanteren. Schade aan de natuur, waar de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) om draait, ontstaat door stikstofdepositie. “Op dit moment wordt die niet gemeten; bestaand onderzoek is gestopt omdat het te duur zou zijn.”