veevoermaatregel, stikstofclaim

Veevoermaatregel is onwettig. Procedure van start

Onderstaand persbericht van Stichting Stikstofclaim (SSC) brengen we graag bij u onder de aandacht. Want SSC zoekt melkveehouders die mee willen werken om het resultaat van het proces te vergroten.

Stikstofclaim is onder andere voortgekomen uit een idee van NMV. Toen de PAS werd afgeschoten in 2019 gaf Harm Wiegersma (NMV-voorzitter) aan: ‘Dit is zo ingrijpend voor de hele agrarische sector. Hiertegen moeten we een massaclaim indienen.’ Samen met andere agrarische sectoren is vervolgens SSC opgericht.

PERSBERICHT

Veevoermaatregel is onwettig en moet van tafel
Stichting Stikstofclaim start procedure in Brussel

De afgelopen periode is vanuit de melkveehouderij veelvuldig overleg gepleegd met het Ministerie van LNV over het stikstofbeleid en de voermaatregel. Helaas wederom zonder succes. Het stikstofdossier wordt vanaf het begin gekenmerkt door een Haagse halsstarrigheid en het doordrijven van eigen plannen. Op basis van een politieke en juridische werkelijkheid die op grote afstand is komen te staan van de realiteit en het boerenbedrijf. Met de voermaatregel wordt wederom een grens overschreden, de maat is vol. Dat blijkt ook uit de onrust van de afgelopen dagen, waarbij met ongekend machtsvertoon boeren met hun vrouwen en kinderen worden opgepakt. Stichting Stikstofclaim (SSC) heeft samen met een team van juristen en experts de veevoermaatregel uitvoerig bestudeerd en concludeert dat deze onwettig is en van tafel moet. Daarom start SSC nog deze week een procedure in Brussel. De uitkomst ziet het bestuur van SSC met vertrouwen tegemoet.

De hoop is gevestigd op Brussel

Op basis van eigen ervaringen en die van allerlei belangenbehartigers moet SSC concluderen dat het onmogelijk is geworden om in onderling overleg met het Ministerie van LNV tot een gedragen en goed beleid te komen. Daarom gaat SSC de Nederlandse overheid tot de orde roepen via Europese regelgeving. SSC heeft alle vertrouwen dat men in Brussel wel oor heeft voor valide argumenten, de wet respecteert en niet open staat voor Nederlandse juridische listen en trucs.

Gezocht: melkveehouders die fungeren als eisers

Om de ontvankelijkheid van procedures te vergroten zoekt SSC melkveehouders die mede willen fungeren als eisende partij. Daar zijn verder geen kosten aan verbonden en het vergt ook bijzonder weinig van uw tijd. Bent u aangesloten bij SSC en wilt u meewerken aan procedures tegen de voermaatregel? Stuur dan uw contactgegevens naar info@stikstofclaim.nl onder vermelding van ‘ik wil fungeren als mede -eiser in procedures tegen de voermaatregel’. Het bestuur verwacht veel aanmeldingen en zal daaruit een aantal melkveehouders selecteren. Ontvangt u geen bericht dan bent u niet geselecteerd. Bel of mail daarover s.v.p. niet, want dat zorgt voor onnodige belasting van het bestuur.

Voorbereiding monsterprocedure, steun veehouders is hard nodig!

SSC ziet steeds meer aanknopingspunten om procedures te starten die aangrijpen op de basis van het stikstof -en natuurbeleid. Dat is een tijdrovend traject, waarvoor nog veel inzet van juristen en experts noodzakelijk is. Daarom is het belangrijk dat alle veehouders van Nederland zich aansluiten bij SSC, voor slechts € 150 exclusief BTW, via www.stikstofclaim.nl. We hebben uw steun hard nodig om deze monsterprocedure gedegen voor te bereiden!