NMV schrijft brief naar minister Schouten over fraude I&R

Een update inzake I&R onregelmatigheden

Vorige week heeft NMV een brief naar de minister gestuurd die ondersteund werd door LTO en NAJK over de I&R zaak. Hierin heeft NMV opgeroepen meer duidelijkheid te geven over de cijfers, en de onterechte blokkades zo snel mogelijk op te heffen. Inmiddels heeft de minister een brief naar de Kamer gestuurd waarin het beeld geschetst wordt die wij al verwacht hadden: Op 1500 geblokkeerde bedrijven met geconstateerde onregelmatigheden is het potentiele financieel gewin dusdanig klein dat men vrijwel zeker kan vaststellen dat in deze gevallen géén sprake is van fraude.

Op deze bedrijven is tot 1 GVE geblokkeerd. Harm Wiegersma, NMV voorzitter: ’Het is onbegrijpelijk dat er zo groots is uitgepakt over de omvang van de fraude en nu te moeten constateren dat het op meer dan 2/3e van de aanvankelijk gecommuniceerde cijfers, vrijwel zeker om een verwaarloosbaar aandeel gaat. Onze sector is grote schade toegebracht. Zowel aan het imago als op de persoonlijke situatie van onze melkveehouders. Dit is onzorgvuldig en wat ons betreft ontoelaatbaar’.

Op ca. 500 geblokkeerde bedrijven moet nog nader onderzoek worden verricht. Hier zijn tussen de 1 en de 5 GVE geblokkeerd. Op 60 bedrijven zijn grotere onregelmatigheden gevonden van 5 GVE of meer. Hiervan zijn 10 bedrijven waar meer dan 10 GVE geblokkeerd staat. Het zou hier verhoudingsgewijs gaan om meer dan 19 vaarzen. NMV neemt expliciet afstand van daadwerkelijk frauduleus handelen door melkveehouders. Dat er fraude gepleegd is heeft uiteindelijk aanleiding gegeven tot een operatie waarbij inmiddels grote bijkomende schade is aangericht.

‘Afgezien daarvan zijn we teleurgesteld over de gang van zaken op het ministerie en het optreden van de minister. Zeker in dergelijke dossiers is het zorgvuldigheidsbeginsel van groot belang in hoe de overheid te werk gaat en of er sprake is van behoorlijk bestuur. We hadden mogen verwachten van de betrokken instanties dat er eerst een goed beeld was geschetst van de werkelijke omvang van onregelmatigheden. Het had veel leed kunnen voorkomen’ aldus Harm Wiegersma.

Afgelopen week was er opnieuw een bestuurlijk overleg op het ministerie. De toon van dit overleg was inmiddels veel genuanceerder. Vanuit NMV blijven we met het ministerie in gesprek om deze chaos teneinde te brengen. Hierbij komt wat ons betreft het accent te liggen op naamszuivering van de sector. In het traject na deblokkering zal NMV zich inzetten om samen met het ministerie en aanverwante organisaties zoals RVO, NVWA en Rendac, een robuuster I&R systeem te realiseren om dergelijke misstanden in de toekomst te voorkomen.

Meldpunt
Wij hebben talloze meldingen ontvangen op het door NMV geopende meldpunt. Ieder die zijn situatie gedeeld heeft willen we via deze weg bedanken. Persoonlijk ingaan op alle inzendingen is helaas ondoenlijk. De ingestuurde meldingen schetsten ons al snel het beeld dat de grootste grondslag administratieve fouten moest betreffen. Deze wetenschap heeft bijgedragen aan het innemen van een gefundeerd standpunt. Boeren die onterecht geblokkeerd zijn raden wij aan een pro forma bezwaar in te dienen.

 

lees ook:

Onregelmatigheden I&R: vervolgstappen

Blokkade buitenproportioneel

Oproep aan geblokkeerde bedrijven!