derogatie

NMV roept Unie van Waterschappen op aanpassing belastingstelsel verder op te schorten

De Unie van Waterschappen heeft te kennen gegeven dat de presentatie van het eindrapport ‘klaar voor de
toekomst’ door de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) aan het bestuur van de Unie van
Waterschappen uitgesteld wordt van begin maart naar 1 juni 2018. De reden hiertoe is dat ze zich willen
beraden op de kritiek die geleverd is tijdens de consultatieperiode van het rapport. NMV heeft ook een
kritische zienswijze ingediend op het rapport en vindt 1 juni voor presentatie van het eindrapport nog steeds
te ambitieus. NMV benadrukt dat het onmogelijk is een goede afweging te kunnen maken waar
lastenverzwaring gerechtvaardigd is zo lang de onderzoeksresultaten, van onderzoeken die duiding moeten
geven aan verschillende bronnen van nutriënten naar water, nog niet afgerond en gepubliceerd zijn.

De CAB gaat in het rapport uit van het principe ‘de vervuiler betaalt’. Tot op de dag van vandaag is er veel
onzekerheid over welke bronnen van nutriënten in welke mate bijdragen aan de concentratie van nutriënten
in water. NMV vraagt zich dan ook oprecht af waarom de CAB nu zo voorbarig conclusies wil trekken
zonder dat deze gefundeerd zijn op de onderzoeksresultaten die juist aangeven wie ‘de vervuiler’ is. Het is
ontoelaatbaar dat de landbouw opnieuw met grote lastenverzwaring geconfronteerd wordt, als nog niet
onderbouwd kan worden dat de landbouw daadwerkelijk verantwoordelijk is voor die vervuiling. Zo wordt er
bijvoorbeeld een deel van de vervuiling die vanuit het buitenland de Nederlandse wateren bereikt en
vervuiling door ganzen ook toegeschreven aan de Nederlandse landbouw. Ook worden er normeringen
voor nutriënten in water nagestreefd die door achtergrondconcentraties al onhaalbaar zijn. Dit is de wereld
op zijn kop.

Voorzitter van NMV, Harm Wiegersma: ‘Onze boeren leveren grote inspanningen voor het schoon houden
van de watergangen. Daarnaast ligt, zeker binnen de melkveehouderij, ook een grote focus op de opbouw
van organische stof in de bodem. Er zijn allerlei aspecten waar de waterschappen enorm bij gebaat zijn en
die bijdragen aan goed en effectief waterbeheer en buffering. Dat het er de schijn van heeft dat de rekening
van vervuiling van water nu ongefundeerd aan onze boeren gepresenteerd dreigt te worden, is voor ons
volstrekt onacceptabel’. NMV pleit er voor dat de CAB eerst de onderzoeksresultaten van de verschillende
lopende projecten afwacht, en dan pas met een onderbouwd eindrapport over de brug komt, die
daadwerkelijk recht doet aan wat zij zelf pretenderen: ‘De vervuiler betaalt’.
NMV beraadt zich op vervolgstappen, de eerste is het ondersteunen van de presentatie van het rapport: ‘De
boer betaalt, maar voor welke ‘vervuiling’? door Geesje Rotgers, onderzoeksjournalist V-Focus, en Jaap
Hanekamp, associate professor aan URC Middelburg, op 6 maart om 13:45 in Nieuwspoort te Den Haag.

Lees hier onze consultatie op rapport Waterschapsbelastingen: klaar voor de toekomst