Ter inzage: Bouwbeleid en legger primaire waterkeringen Rivierenland

Aan de leden in Rivierenland
Wellicht heeft u via het postcode abonnement gelezen dat de legger primaire waterkeringen van Waterschap Rivierenland ter inzage ligt. Het blijkt echter niet alleen over de legger te gaan, maar ook over het bouwbeleid op en in de buurt van dijken. Daarbij zijn de beschermingszones veel groter dan iedereen denkt. Dit bericht is relevant als u in de buurt van dijken in het rivierengebied belangen hebt. Het gebied strekt zich uit over vier provincies van de Duitse grens tot met de Zuid-Holland.

Het waterschap wil dijken en de bijbehorende beschermingszones beter tegen piping beschermen en bouwactiviteiten beperken. Piping gaat over ondergrondse waterstromen, die de stabiliteit van de dijk kunnen verslechteren.

In het bouwbeleid wil het waterschap voortaan geen (mest)kelders en funderingen meer toestaan. Het alternatief is bouwen op palen, waarvoor het waterschap dan een watervergunning kan afgeven. Dicht tegen een dijk dient er rekening gehouden te worden met te verwachten dijkverhogingen.

Het komt erop neer dat het waterschap binnendijks een bouwgrens kan intekenen ter voorkoming van nieuwe bouwontwikkelingen. Tussen de dijk en de bouwgrens worden de bouwrechten in de vorm van leggervlakken opgenomen in de legger. Buiten de leggervlakken mag er straks niet meer gebouwd worden.

Bij het opstellen van het bouwbeleid is geen rekening is gehouden met lokale omstandigheden en het feit dat dit bouwbeleid conflicten met andere wettelijke regels uit het bestemmingsplan kan opleveren. Als ondergrondse mestopslag niet meer toegestaan wordt, kan het voorkomen dat bovengrondse mestopslag niet mogelijk is door bouwblok beperkingen.

Helaas waren de kleine lettertjes van het bouwbeleid van slechte kwaliteit en heeft het waterschap zich niet gehouden aan de eigen inspraakverordening die van toepassing is op belangrijk beleid.

Volgens de NMV dient het waterschap bouwbeleid te integreren in bestemmingsplannen, zodat er beter rekening gehouden wordt met andere omstandigheden en u zoveel mogelijk met één omgevingsdienst en één vergunning te maken hebt. Bijgevoegd ontvangt u een kopie van onze reactie.

De NMV adviseert u te controleren of uw gebouwen in de buurt van dijken goed geregistreerd zijn in het leggervlak bij het waterschap. Maandag 7 maart 2016 vervalt de termijn waarbij inwoners en belanghebbenden mogen reageren.

http://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/keur-en-legger/keur-en-legger.html