PAS Stikstofwet Eerste Kamer

Stikstofwet evenals PAS juridisch drama

De Eerste Kamer debatteerde 2 maart jl. over het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) is van mening dat deze wet juridisch net zo hard onderuit gaat als het PAS en de elf stikstofbanken die eerder vastliepen. Dit omdat de overheid er al decennia niet in slaagt om de onderbouwing van een passende beoordeling te verantwoorden.

NMV hoopt dat de Eerste Kamerleden werkelijk tot inzicht komen en dinsdag 9 maart ’21 tegen dit voorstel gaan stemmen.

NMV heeft verschillende punten aangedragen waarom het wetsvoorstel niet voldoet. En daarnaast de Eerste Kamerleden verzocht om hun verantwoordelijkheid te nemen, zoals de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur (ABBB) om besluiten te mogen en kunnen maken.

We hebben met elkaar ervaren welke gevolgen het heeft wanneer Kamerleden de ABBB niet volgen en serieus nemen. Denk aan  de kindertoeslag affaire.

Voor NMV is het onbegrijpelijk dat er tijdens het debat in de Eerste Kamer door vele Kamerleden niet meer en dieper op de juridisch houdbaarheid en de wetenschappelijke onderbouwing van het wetsvoorstel ingegaan werd. Zelfs de Raad van State heeft geoordeeld dat het wetsvoorstel tekortkomingen kent. Maar ook het advies van de commissie Remkes en commissie Hordijk zijn grotendeels niet meegenomen.

Enkele tekortkomingen in het wetsvoorstel, die grote gevolgen gaan hebben:
  • AERIUS is een bewegend doel en juridisch geen geschikt rekenmodel voor vergunningverlening
    De bronnen in AERIUS zijn nauwelijks gebaseerd op voldoende representatieve metingen.
  • De Kritische Depositie Waarden (KDW) hebben geen realistische waarden. Deze zijn gebaseerd op modellen en onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd.
  • Doelen zijn onhaalbaar, totaal niet economisch doorberekend en al helemaal niet wetenschappelijk onderbouwd
  • Deze wet zal niet alleen de landbouw raken maar alle activiteiten in Nederland, tot de bouw aan toe.
  • De focus ligt veel te veel op stikstof. Andere aspecten die ook van invloed zijn op een goede staat van instandhouding van natuursoorten, worden niet meegenomen
  • De gevolgen die dit wetsvoorstel gaat hebben, wordt niet in kaart gebracht, zoals leefbaarheid op het platteland, voedselvoorziening, de sociale en economische aspecten
  • PAS-melders legaliseren is niet concreet vastgelegd
  • Nog vele bedrijven blijven stateloos omdat ze geen Natuurbeschermingsvergunning hebben maar wel andere voor heen geldende vergunningen
Ten onrechte gerustgesteld

Al decennia lang wordt de veehouderijsector ten onrechte gerustgesteld over de gang van zaken rondom Natura 2000-gebieden. Helaas moeten we concluderen dat deze wet niet uitvoerbaar is. Gebaseerd op rekenmodellen met grote onzekerheden zal deze wet hierdoor juridisch niet houdbaar zijn. De agrarische sector wordt geacht ruimte te leveren voor projecten, maar buiten de PAS-melders om krijgen de andere gestrande natuurvergunningen geen oplossing geboden voor legalisatie. NMV wil een wetgeving die zekerheid biedt aan de natuur maar bovenal aan de landbouwsector. We willen niet over enkele jaren weer met lege handen staan zoals nu gebeurd is na het onderuitgaan van het PAS en het vastlopen van de elf stikstofbanken. Hierdoor zijn vele agrariërs in hele moeilijke en soms uitzichtloze situaties gekomen.

De modellen die de stikstofcrisis leiden hebben weinig te maken met de werkelijkheid en zijn een groot gevaar voor de democratie.

We roepen Eerste Kamerleden op om hun verantwoordelijkheid te nemen en tegen deze wet te stemmen. Stuur het terug naar de ontwerptafel en zet in op de tekortkomingen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele verdwaald!