derogatie, WOB verzoek, dierlijke mest, kunstmest

Stikstofwet een ramp

NMV vindt het onbegrijpelijk dat de Eerste Kamer de wet stikstofreductie en natuurverbetering heeft aangenomen. De Eerste Kamer heeft namelijk als taak om wetgeving te toetsen op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. NMV is van mening dat deze wet hierop onvoldoende getoetst is, ondanks dat we de Kamerleden hierop verschillende malen hebben gewezen. NMV voorziet dat deze wet de nodige juridische procedures staat te wachten. Waar voorstanders deze wet zien als oplossing van problemen, blijft NMV hameren op haar standpunt dat deze wet de problemen alleen nog maar zal verergeren en zal blijken dat de wet schijnzekerheid bood.


PAS-melders

De gekozen richting om PAS-melders te legaliseren lijkt een deugdelijke oplossing maar hiervoor is wel stikstofruimte nodig om melders van een vergunning te voorzien. Er zal dus eerst ruimte gerealiseerd moeten worden. Deze ruimte is heel schaars en er zijn veel kapers op de kust, zoals bouw, infra en industrie. In verschillende provincieplannen doemen de door ons in het verleden gevreesde stappen al op; landbouw moet reduceren om industrie of woningbouw mogelijk te maken. De te legaliseren PAS-melders hangen aan de laatste mem. Daarbij zijn er nog vele andere landbouwbedrijven die ook nog niet over een geldende vergunning beschikken. Ook een oplossing voor beweiden en bemesten is er nog niet. Als laatste maken de verhoogde onrealistische doelen in de stikstofwet de behoefte aan stikstofreductie nog groter en zullen de laatste PAS-melders nog langer moeten wachten.

KDW en AERIUS

De kritische depositiewaarde (KDW) is veel te veel gebaseerd op modellen die niet onderbouwd zijn met metingen en dus aannames met grote onzekerheid. Deze KDW is nu onderdeel in het AERIUS berekeningssysteem voor vergunningen. Naast de KDW kent AERIUS nog meer onzekere factoren zoals de habitatkaarten en om nog maar te zwijgen over de emissierekenmodellen en de concentratiemodellen. Het is daarom ook niet voor niets dat de commissie Remkes, de commissie Hordijk en zelfs de Raad van State hebben aangegeven dat AERIUS geen rekensysteem is voor vergunningverlening. Hier heeft minister Schouten nog steeds niets mee gedaan, wat voor NMV ontoelaatbaar is

Stikstof

De stikstofwet schiet zijn doel voorbij. Het stikstofdossier begon ooit voor de instandhouding van de natuur. Deze wet is niet gericht op de natuurdoelen, maar focust alleen op stikstof. Terwijl er veel meer factoren van invloed zijn op het instandhouden van de natuur zoals: hydrologie, beheer, bodemeigenschappen en ecologie. Wanneer de landbouw wordt gedwongen tot stikstofreductie benodigd voor een betere natuur, maar deze ruimte vervolgens wordt gebruikt om ontwikkeling van andere sectoren mogelijk te maken, dan blijkt stikstof niets anders dan een ordinair middel in het ruimtelijke ordeningbeleid.

Meten

NMV betreurt dat alle adviezen die gegeven zijn door partijen, waaronder NMV, niet zijn onderzocht en meegenomen in het besluit om voor de wet te stemmen door de meeste politieke partijen. Om een probleem als het stikstofprobleem op te lossen dient eerst volledig duidelijk te zijn wat de oorzaak van het probleem is. Daarna kan de juiste oplossing worden gekozen. Dit dossier zit vol aannames en modellen die werkelijkheid en metingen in grote mate overschaduwen en dus onbetrouwbaar maken. Bovendien zijn de oplossingen niet in staat de daadwerkelijke oorzaak te verhelpen. NMV blijft zich inzetten voor een juridisch houdbare wetgeving die gestoeld is op wetenschappelijk onderzoek, metingen en feiten en niet berust op aannames. Het fundament van de stikstofwet is zwak en slap. Dit moet eerst versterkt worden voordat de melkveehouderij, de landbouw en heel Nederland verder kan. Wij houden u op de hoogte van onze vervolgstappen.

https://nmv.nu/stikstofwet-evenals-pas-juridisch-drama/
https://nmv.nu/brieven-aan-eerste-kamer-pasmelders/
https://nmv.nu/ministerie-van-lnv-zet-kritische-nmv-uit-stikstofoverleg-persbericht/
https://nmv.nu/verzoek-aan-eerste-kamer-verwerp-de-stikstofwet/
https://nmv.nu/brief-en-zienswijze-wet-stikstofreductie-en-natuurverbetering/