biodiversiteitsmonitor, biodiversiteit, verdienmodel, melkveehouders

Stikstofbeleid is nattevingerwerk

Volgens NMV zijn er andere oorzaken waarom het ‘slecht’ gaat met de natuur

NMV is al jaren bezorgd over het stikstofbeleid voor de veehouderij. Wij pleiten al langdurig voor goede, betrouwbare en wetenschappelijke onderbouwingen. Want het is niet bekend van welke bronnen de stikstofdepositie die in natuurgebieden neerslaat afkomstig zijn. Om die reden stuurde NMV op 17 september 2019 een brief naar het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hierin vroeg NMV naar de resultaten van de ammoniakreducerende maatregelen op natuurgebieden. Maatregelen waarin de veehouderij decennialang veel geld en energie in stak. Maar het ministerie gaf geen reactie op onze brief. NMV vroeg nogmaals om beantwoording. Toen ook hier geen antwoord op kwam diende NMV op 21 november een klacht in bij de Nationale Ombudsman. Uiteindelijk kwam LNV bijna 4 maanden later met vage antwoorden en handelde daarmee de klacht af. Hoewel antwoorden??

Geen data beschikbaar voor stikstofbeleid

Het ministerie van LNV blijkt momenteel niet in beeld te hebben wat de effecten zijn van het verplaatsen van melkveehouderijen rondom Natura-2000 gebieden. Er is niet gemonitord of dit leidt tot herstel van de natuur. De effecten van stikstofemissie en depositie op natuur van bedrijven die stoppen of verplaatst worden rondom natuurgebieden zijn dus niet in beeld. NMV vindt het onbegrijpelijk dat LNV het effect niet met cijfers kan onderbouwen.

Ook is niet in beeld welke stikstofruimte die onder het PAS is uitgegeven daadwerkelijk benut is. De emissieomvang van het aantal stoppende bedrijven is geschat (3,1 kton), daarvan kwam de helft weer beschikbaar onder het PAS. Welke effecten dat heeft op natuurwaarden en habitatherstel is echter onduidelijk. Ook de effecten van stalmaatregelen zijn onbekend. Dit is notabene één van de voorgestelde maatregelen als oplossing voor de stikstofcrisis, en wordt reeds op vele bedrijven toegepast. Er zijn geen inzichten, data of bewijsstukken en toch gaat de overheid hier nu vol op inzetten. Wat ons betreft opnieuw een dwaling in beleid door de overheid.

Betere oplossingen voor natuur

NMV is verbijsterd dat er zo wordt ingezet op maatregelen die totaal niet onderbouwd zijn. Zo spant men het paard achter de wagen en schiet de natuur in Nederland daarmee niets op. De overheid kijkt veel te eenzijdig naar het stikstofbeleid.

Er zijn volgens NMV andere oorzaken waarom het slecht gaat met de natuur. Het beheer moet beter én de bodemgesteldheid dient te verbeteren. Zo blijken er juist door te weinig nitraat in de bodem meer sporenelementen zoals metalen in de bodem achter te blijven (normaliter spoelt dit uit wanneer het zich bindt aan nitraat) Dit kan een reële oorzaak zijn van de slechte staat van de natuur. Hoewel ook dat laatste discutabel blijkt. Uit een rapportage over de staat van de natuur in Nederland blijkt het met het overgrote deel van de soorten juist erg goed te gaan. Kortom, onze ministerie heeft oogkleppen op of wordt vooral gestimuleerd door NGO’s die de hand niet in eigen boezem willen steken.

NMV blijft hierin voor u strijden en brengt deze kennis keer op keer onder de aandacht bij overheid en aanverwante organisaties.

Lees hier de NMV-brief aan ministerie LNV
Lees hier het antwoord van ministerie LNV