stikstof claim PAS

Stickstofclaim gaat schade door onzorgvuldig handelen op overheid verhalen (persbericht)

De Rijksoverheid en de Provincies staan op het punt stikstofmaatregelen te treffen, waarbij miljarden euro’s aan economische waarde van de agrarische sector worden afgenomen. Met name de maatregelen die Provincies voornemens zijn te treffen, zullen vergaand zijn en alle veehouderijsectoren treffen. De overheid zal haar maatregelen nemen op grond van de uitkomsten van rekenmodel AERIUS van het RIVM, dat een onzekerheid rapporteert in de berekeningen van 50 – 100% (bron RIVM) en nooit gevalideerd is met metingen. De nieuwe juridische organisatie Stikstofclaim wil de schade die het kabinet en gedeputeerde staten gaan veroorzaken met onzorgvuldig handelen, op de overheid verhalen. De stichting die op 9 oktober aan haar taak begint, zal alle veehouderijsectoren vertegenwoordigen. Het bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende veehouderijsectoren, wordt ondersteund door een team van juristen en advocaten.

De zogenaamde stikstofbrief van 4 oktober van LNV-minister Carola Schouten en het rapport Niet alles kan van de Commissie Remkes wijzen in de richting van grote financiële schades voor veel bedrijven.

De volgende schades worden voorzien:

  • Uit de stikstofbrief van minister Schouten kan het beeld ontstaan dat het aantal ‘piekbedrijven’ naar schatting 100 tot 150 stuks zal bedragen. In de tweede ronde echter, zijn de provincies aan zet, die momenteel in kaart brengen welke bedrijven teveel stikstof uitstoten op aangrenzende natuurgebieden (op basis van het AERIUS-model!). Uit de handreiking voor provincies blijkt dat de provinciale stikstofmaatregelen naar schatting duizenden bedrijven zullen treffen, in alle sectoren: melkvee, vleesvee, varkens, pluimvee
  • Bedrijven die binnen een straal van circa 1 km van natuurgebieden liggen, wordt ontwikkelruimte afgenomen, waardoor deze bedrijven in waarde dalen of onverkoopbaar worden.
  • Latente ruimte, productierechten en/of milieu-productieruimte worden afgenomen zonder (voldoende) financiële compensatie.
  • De overheid is voornemens maatregelen te treffen op grond van het rekenmodel AEURUS, dat nooit getoetst is met metingen en grote onzekerheden kent (het RIVM rapporteert een onzekerheid van 50 – 100% op de depositieberekeningen). De Commissie Remkes spreekt in zijn eerste advies van een model dat in belangrijke mate is gebaseerd op aannames.

In 2020 – 2023 zal de depositie worden gemeten, de verwachting is dat de metingen tot andere uitkomsten leiden dan het AERIUS-model. Bij overhaast invoeren van maatregelen op grond van aannames bestaat het risico dat zaken in werkelijkheid anders blijken te liggen. En ondernemers voor niets of op de verkeerde kosten zijn gejaagd.

  • De Commissie Remkes stelt dat 46 procent van de stikstofuitstoot op het conto komt van de veehouderij. De media heeft hier veel aandacht aan besteed. Naar nu blijkt, beschikken duizenden bedrijven die stikstofoxiden uitstoten (industriële bedrijven) veelal niet over een Natuurbeschermingswetvergunning, omdat dit niet aan de orde was. Deze bedrijven zijn daardoor ook buiten de statistieken gevallen. De boerenbedrijven waren wel volledig in beeld, en kregen ‘de volle laag’ van politici en milieuorganisaties, wat imagoschade heeft gegeven

Werkwijze

Stikstofclaim zal de schadeprocedures collectief oppakken. Naarmate er meer deelnemers zijn, kunnen meer procedures worden gestart. Voor 150 euro kunnen ondernemers meedoen. De binnengehaalde schadevergoedingen worden toegekend aan de deelnemers.

De organisatie wordt momenteel ingericht en binnenkort zal de website stikstofclaim.nl online zijn. Het bestuur bestaat uit: John Spithoven (voorzitter), Mieke Smits (secretaris, melkveehouderij), Nynke Koopmans (penningmeester, melkveehouderij), Marcel Doesschot (intensieve veehouderij), vacature (wordt nog  ingevuld).

Stel uw aanspraak op schadevergoeding veilig en meld u volgende week aan