Stand van zaken fosfaatrechten

Minister Carola Schouten stuurde op 29 maart jl. een brief naar de kamer waarin zij ingaat op de stand van zaken omtrent fosfaatrechten. Inmiddels is er met 22.000 beschikkingen zo’n 85 miljoen kilogram fosfaat uitgedeeld. De knelgevallen zullen hier nog bovenop komen en schat zij op 600.000 kilogram fosfaat. Er is door zo’n 800 bedrijven een beroep gedaan op de knelgevallenregeling. De beoordeling daarvan vindt op dit moment nog plaats. Daarmee zitten we met de uitgedeelde rechten boven het melkveefosfaatplafond, de reden die onze minister daarvoor opgeeft is dat er ook rechten zijn uitgedeeld aan dieren buiten de melkveehouderij.

Vrijstelling vleesvee
De minister is met haar ministerie en betrokken partijen in overleg hoe ze de ontstane situatie kunnen repareren. Het gaat vooral om jongvee voor de vleesveehouderij en zoogkoeienhouders. NMV heeft dit issue al vanaf vorig jaar zomer aangegeven tijdens de gesprekken op het ministerie.

De voorgestelde oplossing is dat er een vrijstellingsregeling komt. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten de betrokken veehouders afstand doen van het aan hen toegekende fosfaat. Daarnaast mogen zij geen dieren afvoeren naar de melkveehouderij en geen melkveetak of een jongvee opfok voor de melkveehouderij op hun bedrijf hebben. Ook zullen reeds verhandelde rechten teruggegeven moeten worden en er zal een herziening van mogelijk onterecht toegekende rechten plaatsvinden. De minister roept dan ook stellig op om deze rechten voorlopig niet te verhandelen. NMV is blij dat dit rechtgetrokken wordt.

Fosfaatbank
De regeling rondom de fosfaatbank zal binnenkort ter consultatie komen voor de sectorpartijen. Minister Schouten is voornemens de fosfaatbank per 1 september open te stellen. Eerder werd bekend dat de fosfaatbank vooral gericht is op bevordering van grondgebondenheid. Rechten worden in bruikleen verstrekt ter bedrijfsontwikkeling van grondgebonden bedrijven.

Voer-Mest contracten
Als antwoord op het ingediende amendement van Carla Dik-Faber om voer-mest contracten binnen de Wet grondgebonden groei op te nemen reageert de minister in deze brief afwijzend. WUR heeft een reflectie op het voorstel gedaan en geeft aan dat voer-mest contracten de grondgebondenheid in de sector niet zullen bevorderen en dat de borging zeer complex is.

Inzet NMV
Als NMV gaan we ons hard maken om ook andere vormen van duurzaamheid toe te kennen als criteria voor de fosfaatbank. Daarnaast vragen wij aandacht voor kleinere melkveebedrijven.
Mocht  blijken dat, door het uitplaatsen van fosfaatrechten welke niet onder de melkveehouderij valt, de korting van 8,3 procent hoger was dan daadwerkelijk nodig om onder het melkveefosfaatproductieplafond te komen, dan roept NMV de minister op dit te verrekenen, zodat de korting met terugwerkende kracht lager kan worden vastgesteld.