Provincie Friesland nalatig over ontheffing overzomerende brand- en kolgans

Ondanks aandringen van FBE-Friesland is de Provincie nalatig gebleven in het verstrekken van een ontheffing of vrijstelling voor afschot van overzomerende brand- en kolganzen. Daardoor is deze nu niet op tijd beschikbaar. Dit heeft tot gevolg dat er vanaf 1 juni j.l. géén afschot meer mag plaatsvinden op deze dieren! De NMV afdeling Friesland wil haar leden in Friesland met klem adviseren, de te verwachten gewasschade aangericht door overzomerende  brand- c.q. kolganzen te melden in het FaunaSchade Registratie Systeem (SRS) Hiervoor hoeft u tot zover niets te betalen!!

Pas als u over gaat tot een aanvraag tot tegemoetkoming moet u €300,- leges betalen om uw aanvraag in behandeling te laten nemen. Vervolgens komt er een wildschade-taxateur uw schade taxeren.

Een tegemoetkomingsaanvraag dient u in bij mijn Faunazaken van BIJ12 .

 

Zolang er geen ontheffing of vrijstelling voor afschot van overzomerende brand- en kolganzen is, is het van groot belang dat u schade door deze ganzensoorten wél meldt bij SRS! Dit is om de volgende redenen:

– U bent als grondgebruiker juridisch ingedekt, zodat u volledig schadeloos gesteld dient te worden, vooral omdat de overheid in deze situatie in gebreke is gebleven.

Accepteer zeker nu geen 20% eigen risico en teken bezwaar aan wanneer BIJ12 met een dergelijk besluit komt.

-Wanneer de Provincie alsnog met een vrijstelling komt en u een schademelding gedaan heeft, kan uw jager direct aan de slag! Een schademelding kunt u overigens altijd doen zowel actief als proactief, dus óók bij een te verwachte schade.

Waarom juist nu ontstane schade melden?

Juist brandganzen veroorzaken de meest ernstige schade, doordat zij dol zijn op etgroen wat aan het uitstoelen is.

De NMV ageert al jaren tegen het onbelemmerd opvangen van deze uiterst schadelijke trekganzensoort.