voermaatregel

Plan van aanpak stikstofproductie | Korten fosfaatrechtenhandel onterecht

Plan van aanpak stikstofproductie

Afgelopen week is het sectorplan ‘Verlaging stikstofproductie’ gepresenteerd. NMV werkte hier aan mee omdat een generieke korting voor NMV onbespreekbaar is en blijft. Met dit plan bewerkstelligen we extra tijd, zodat we als sector eigenhandig met een oplossing kunnen komen.

Aanleiding zijn recente CBS-cijfers die aantoonden dat de Nederlandse melkveehouderij over het stikstofplafond lijkt te gaan. In een Kamerbrief dreigde minister Schouten met een nieuwe generieke korting, als de sector zelf de stikstofuitstoot niet onder controle zou krijgen. Maar vorig jaar sprak de minister met NMV af dat er éénmalig een generieke korting zou plaatsvinden bij fosfaatrechten. NMV houdt haar daar nu aan.

Daarnaast meet de minister steeds met twee maten. Het ene moment zijn het de rechten (staarten) terwijl de werkelijke fosfaatproductie veel lager is mede door het voerspoor. Het andere moment, bij stikstofoverschot, wordt wel gekeken naar de werkelijke productie, en geen staarten geteld. Het kan niet zo zijn dat via voerspoor minder stikstof wordt uitgescheiden en dat men dan opeens wel weer staarten gaat tellen.

Dit laat wederom zien dat de minister veel werk blijft houden om zowel het fosfaat- als stikstofplafond op een goede en eerlijke manier te managen. NMV zal kritisch zijn, maar ook helpen met puinruimen en wederom opbouwen.

Het plan van aanpak om stikstofuitstoot te reduceren is tot stand gekomen door NMV, NAJK, LTO en Netwerk Grondig samen met de NZO en Nevedi. NMV maakt zich hard voor een oplossing die de eiwitbenutting verbetert, praktisch uitvoerbaar is en voerkosten bespaart. Wij blijven sturen op de voortgang en ontwikkelingen hiervan.

 

Korten fosfaatrechtenhandel onterecht

NMV betreurt het dat de minister gemeend heeft de handel in fosfaatrechten extra te moeten korten. Er is door het ministerie een fout gemaakt door fosfaatrechten aan vleesveehouders toe te kennen. Wij hadden het eerlijker gevonden als ze met een oplossing was gekomen die meer recht doet aan de situatie, waarin de sector en ministerie zich nu bevinden. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan een opkoopregeling.

NMV voelt zich wel hoopvol door de motie die CDA en VVD enige tijd geleden hebben ingediend. Deze motie biedt de sector de mogelijkheid om een beperkt deel van de rechten die een veehouder bezit, vrij te stellen van afroming bij verleasen. Goed dat dit initiatief van NMV nu onderzocht gaat worden. NMV houdt de vinger aan de pols en laat het weten zodra er meer bekend is.