NMV verzoekt staatssecretaris om (permanente) verlenging uitrijperiode mest

NMV pleit tevens voor een permanent langere uitrijtermijn omdat het gewas doorgroeit tot wel half oktober. Dit komt door de hogere temperaturen als gevolg van klimaatveranderingen. Mest wordt opgenomen zolang gewas groeit.

De NMV heeft staatssecretaris van Dam verzocht om verlenging van de uitrijperiode mest tot bij voorkeur 1 oktober maar minimaal tot 15 september.

Hieronder citaten uit de verstuurde brief:

De Nederlandse landbouw heeft dit jaar te maken met zeer extreme weersomstandigheden. Deze omstandigheden vragen om een aanpassing van het beleid. Daarom verzoekt de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) om de uitrijperiode voor mest te verlengen tot bij voorkeur 1 oktober, maar minimaal 15 september.

Grote delen van Noord-Brabant en Limburg hebben dit jaar te maken gehad met zeer extreme weersomstandigheden. Door zware regenval en wateroverlast was het land wekenlang niet berijdbaar. Ook nu hebben boeren in (andere) delen van ons land te maken met omstandigheden waardoor zij niet hun land op kunnen.

De periode tot 1 september is te kort om na vroegruimende akkerbouwgewassen nog mest te kunnen uitrijden. Deze mest komt op relatief warme grond en werkt daardoor snel. Ingezaaide groenbemesters mislukken steeds vaker, omdat door een te korte uitrijperiode niet voldoende mest kan worden opgebracht. Als een groenbemester bovengronds niet goed kan groeien, kan ondergronds niet het beoogde effect worden bereikt. De structuur van de bodem gaat hierdoor steeds verder achteruit. Een structureel probleem, dat om een structurele oplossing vraagt.

De afgelopen jaren is door branche- en belangenorganisaties vaker een verzoek ingediend om de uitrijperiode te verlengen. Deze verzoeken zijn in het verleden steeds gehonoreerd.

De extreme omstandigheden van dit voorjaar zijn een gevolg van klimaatverandering. Door deze klimaatverandering verschuift het groeiseizoen ook. Vasthouden aan een uitrijperiode die gekoppeld is aan de kalender past daarom naar onze mening niet bij een verantwoord mestbeleid.

De NMV pleit daarom voor een flexibele uitrijperiode voor mest die afhankelijk is van de weersomstandigheden
waardoor een beter rendement van de bemesting kan worden behaald. Indien dit niet mogelijk is zou de uitrijperiode zo moeten worden vastgesteld dat deze na 1 september voortduurt.

Wij vragen u zo spoedig mogelijk een besluit te nemen, zodat zo snel mogelijk zekerheid komt over de duur van de uitrijperiode.

Lees meer:

Boerderij.nl:
Sector verdeeld over verzoek om uitstel uitrijverbod dierlijke mest