voermaatregel, stikstof, Schouten

NMV verwacht extreme melkprijsstijging

Friesland Campina (FC) voert de druk aan melkveebedrijven op om te verduurzamen. Maatregel na maatregel wordt doorgevoerd om de melkveehouderij in de door hen gewenste richting te dwingen. Nu in het nieuwe regeerakkoord staat dat de ‘Autoriteit Consument en Markt’(ACM) erop toe gaat zien dat boeren hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen ten aanzien van bijvoorbeeld duurzaamheid of dierenwelzijn stellen, verwacht NMV dat de melkprijs die FC aan haar producenten betaalt enorm toe zullen nemen de komende tijd.

Na verplichting van de Kringloopwijzer doet Friesland Campina (FC) nu de aanbindstal in de ban: De reden is dat zij wil tegemoetkomen aan de eisen die aan zuivelproducten worden gesteld vanuit de markt en de maatschappij. Hiermee legt zij voorwaarden op aan haar leveranciers die niet bij wet geregeld zijn, de zogenaamde ‘bovenwettelijke maatregelen’. NMV betreurt dat er beperkingen worden opgelegd wegens een volgens FC maatschappelijke wens, die niets met melkkwaliteit van doen heeft. Een uitstapje naar zaken waar zij aanvankelijk niet verantwoordelijk voor was lijkt men hierbij steeds normaler te vinden. Alle extra maatregelen die nu aan melkveehouders worden opgelegd zijn onverteerbaar, aangezien we nu nog midden in een onzekere periode zitten die betrekking heeft op fosfaatrechten, recent een slechte melkprijs en geen ontwikkelingsmogelijkheden in de afgelopen jaren.

Bij de aanbindstal wordt de nadruk op een vermeend negatief aspect gelegd terwijl dit juist ook de  stallen zijn met een lagere ammoniakemissie, weinig klauwproblemen en een laag uitvalpercentage onder de koeien. Onder de melkveehouders met een grupstal is het aandeel weidegang bovendien hoog en omdat er op stal geen rangordebepaling plaatsvindt is er ook veel rust in de stal. Allerlei positieve aspecten die in het maatschappelijke debat ten onrechte niet benoemd worden in dit thema. Hier ligt wat NMV betreft juist een taak voor onze sector maar in het bijzonder voor FC omdat zij met deze maatregel op de proppen komt: Er moet een goede informatievoorziening richting burgers gefaciliteerd worden, om de angel uit dergelijke vraagstukken te halen en burgers feitelijke informatie te verstrekken waarin de nuance in het vraagstuk wordt geduid.

Het gezinsbedrijf is de motor onder onze landbouwsector, en bedrijven in het algemeen van onze hele economie. Dit wordt tevens genoemd in het nieuwe regeerakkoord. Daarnaast heeft onze sector zelf de laatste tijd de mond vol van hoe belangrijk diversiteit in de sector is, iets waar wij als NMV ook achter staan. Regelgeving die uiteindelijk leidt tot eenheidsworst moeten we dan ook absoluut niet nastreven. Wat NMV betreft hebben alle mooie woorden vanuit de sectorpartijen alleen waarde als we gezamenlijk sectorbreed gaan onderzoeken hoe we die gezinsbedrijven kunnen versterken en behouden. Het einde van een melkveebedrijf is veelal een onomkeerbaar proces wat uiteindelijk schaalvergroting in de hand werkt, iets waar al weerstand tegen bestaat.
Veel melkveebedrijven met een grupstal zijn juist kleinere gezinsbedrijven die maatschappelijk gezien wél goed gewaardeerd worden. Het introduceren van bovenwettelijke maatregelen die het einde van dergelijke bedrijven betekent, staat dus eigenlijk haaks op de maatschappelijke wens. Het etiket wat door het zuivelbedrijf op de melk geplakt wordt is dus wel degelijk van groot belang voor de melkveehouderij.