Mijnbouwschade mestkelders gaswinning Groningen

NMV tegen vaststellingsbesluit gaswinning Groningen en vergunde stikstofrechten aan NAM

NMV, NAV en Boerenbelang Mijnbouwschade dienden afgelopen week bezwaar in tegen het ontwerp-vaststellingsbesluit betreffende het winningsplan 2020-2021. Dit inzake de gaswinning uit het Groninger Aardgasveld. De samenvatting van ons bezwaar luidde: Het besluit geeft ons geen garantie dat het Groningen-veld daadwerkelijk in 2022 dicht zal gaan. Bovendien heeft minister Wiebes op de dag dat het PAS is vernietigd nog vergunning gegeven voor maar liefst 23 gaslocaties, om daar EXTRA STIKSTOF te mogen uitstoten. Rijden wij voor niets 100 km op de autosnelwegen en moeten melkveehouders zomaar voor niets hun bijdrage leveren aan de stikstofproblemen?

NMV vindt het belangrijk om haar leden op de hoogte te houden. Daarom vindt u hieronder de zienswijze die NMV gestuurd heeft naar de minister van Economische Zaken en Klimaat, minister Wiebes.

ZIENSWIJZE ONTWERP-VASTSTELLINGSBESLUIT

Geachte minister Wiebes,

Uw ontwerp-gasbesluit van 19 juni 2020 geeft ons geen garantie dat de winning uit het Groningen-veld echt stopt in 2022.[i] Scherp daarom uw gasbesluit aan, opdat het Groningen-veld daadwerkelijk in 2022 dicht zal gaan.

U heeft in een brief van 10 april 2020 aan de Tweede Kamer aangegeven dat de gaswinning in 2022 naar nul kan als aan drie voorwaarden is voldaan.[ii] ;

Ten eerste: de bouw van een nieuwe stikstoffabriek bij Zuidbroek loopt geen vertraging op.

Ten tweede: de vertraging die er nu is bij de ombouw van gasinstallaties in het buitenland, wordt ingehaald.

Ten derde: alsnog stapt een aantal bedrijven voor oktober 2022 over op hoogcalorisch gas.

Wat deze twee laatste  punten betreft geeft u nu reeds aan dat ze waarschijnlijk niet haalbaar zullen zijn. Ook klaagt de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW), de Nederlandse vereniging voor zakelijke energie- en watergebruikers, over het verbod om Gronings gas te gebruiken en vindt dit onbehoorlijk bestuur.[iii]

Of aan alle voorwaarden voldaan zal zijn, is daarom zeer de vraag.

We noemen hier nog een vierde en doorslaggevend punt. Vanaf oktober 2022 zal niet af en toe wat gas uit het Groningen-veld gehaald kunnen worden, als dat bijvoorbeeld bij een koude winter nodig is. De NAM heeft immers op 31 maart 2020 laten weten dat het Groningen-gasveld niet ontworpen is als back-up maar als productiesysteem dat een minimum gaswinning vereist: “Dit zal (…) resulteren in de gasproductie van meerdere miljarden kubieke meters per jaar na 2022.” En: “De NAM kan dan ook geen enkele garantie geven dat het Groningen-systeem de vereiste back-up kan leveren.”[iv] U gaat daar blijkens uw ontwerp-gasbesluit van 19 juni 2020 op pagina 41 en 42 echter geheel onterecht wel van uit.

Wij voegen nog een vijfde punt, van ernstig bezwaar, toe. Op 29 mei 2019, op de dag dat de Raad van State de PAS (programmatische aanpak stikstof) heeft vernietigd, en dus de hele stikstofimpasse begon te ontstaan, heeft u, minister Wiebes, op diezelfde dag nog de maatwerkvoorschriften aan de NAM vergund voor maar liefst 23 gaslocaties, om daar EXTRA STIKSTOF te mogen uitstoten voor het drogen van het net gewonnen “natte ruwe gas’ alvorens het naar de verbruiker wordt getransporteerd.

De hoeveelheid stikstofuitstoot (NOx) wordt niet bekend gemaakt en ook is niet duidelijk gemaakt welke andere schadelijke stoffen vrijkomen, welke ernstige ziektes kunnen veroorzaken bij mens en dier. Draagt de NAM bij aan enige STIKSTOF (NOx) compensatie, er zijn immers, door u,  geen voorwaarden aan verbonden en dat is uiterst kwalijk te noemen.

Rijden wij voor niets 100 km op de autosnelwegen en moeten de veehouders zomaar voor niets hun bijdrage leveren aan de STIKSTOF problemen?

Hieruit kunnen we het volgende concluderen. Hetzij regelt u, minister Wiebes, dat de gaswinning uit het Groningen-veld stopt per oktober 2022, of de gaswinning gaat gewoon door tot een onbekend moment. Daarom roepen wij u op om nu duidelijk te maken wat u wilt, om te voorkomen dat Groningen over een jaar voor verrassingen komt te staan en de gaswinning toch jaren langer duurt dan de regering ons telkens voorspiegelt.

Daarnaast wordt het de hoogste tijd dat er een Noodplan komt voor de echte schade invulling en -versterking. Dit kan volgens ons veel sneller uitgevoerd worden in een op te richten Groninger Deltaplan, voor gestapelde mijnbouwschade met experts vanuit de regio.

Aan de Agrarische Tafel nemen wij deel, er wordt veel vergaderd, doch niets ingevuld door u en uw ministerie. Wij pleiten voor snelle aanpak van de mijnbouwschade en daardoor ontstane achterstallige investeringen, zodat recht gedaan wordt aan de beloften door u, minister Wiebes, gedaan op 1 februari 2018 aan alle boeren in de provincie Groningen en Drenthe.

In afwachting van uw definitieve besluit en berichtgeving,

Hoogachtend,
Nederlandse Melkveehouders Vakbond

Harm Wiegersma (voorzitter)

 

[i] https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/gaswinning/gaswinning-groningen/gaswinning-groningen-vaststellingsbesluit-2020-2021, 19 juni 2020.

[ii] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/10/kamerbrief-met-reactie-op-vragen-so-mijnbouw-groningen-van-18-maart-2020, 10 april 2020.

[iii] https://www.vemw.nl/Nieuwsoverzicht/2019-12-05-Groningengas-verbod-laagcalorisch%20gas.aspx, 5 december 2019.

[iv] https://www.nam.nl/nieuws/2020/nam-levert-operationele-strategieen-gasjaar-2020-2021.html, 31 maart 2020.