avondklok formulieren

NMV pleit voor praktisch borgingssysteem

Vanuit de zuivelsector en overheid zijn de laatste jaren allerlei verschillende instrumenten bedacht om het dierenwelzijn en de voedselveiligheid te borgen en te monitoren. Deze systemen stapelen maar op en richten zich elk op een onderdeel van het geheel. Zuivel en overheid hebben nu besloten dat er ter vervanging van deze systemen één compleet systeem moet komen die alle aspecten omvat. NMV is gevraagd om hierin mee te denken. Hier treft u het gezamenlijke persbericht aan omtrent dit nieuw te vormen systeem.

Let wel, de definitieve versie is nog geen feit. Wat NMV betreft wordt er eerst gekeken naar de uiteindelijke opdracht van onder andere Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ). Dát is voor NMV het uitgangspunt. Los van het feit of dit de wens is van de zuivelsector. Wij gaan dus niet klakkeloos akkoord met de systematiek die nu voorligt. Gelukkig zijn we niet de enige deelnemende partij die er zo over denkt.

Vanuit NMV zetten we ons in om te voorkomen dat het nieuwe systeem een papieren tijger wordt die bovenop de huidige systemen op het bord van de melkveehouder komt. Het systeem dient helder, logisch, en praktisch uitvoerbaar te zijn. Bovendien moet het zijn doel daadwerkelijk dienen: op praktische wijze laten zien dat de diergezondheid en het dierenwelzijn op onze bedrijven goed is en dat de voedselveiligheid op onafhankelijke wijze geborgd wordt. Niet meer, niet minder.

2019 wordt het overgangsjaar waarin de zuivelfabrieken ervoor mogen kiezen om een combinatie van CDM en KoeKompas toe te passen. In het nieuwe borgingssysteem worden de onderdelen van deze systemen gecombineerd. Vanaf 2020 eist de overheid een onafhankelijk en jaarlijks uit te voeren controle op melkveebedrijven. Deze controle krijgt, zo is de bedoeling, een plek in het nieuwe systeem. Het systeem zal daarom in 2020 ingevoerd worden door alle zuivelfabrieken.

Zodra er meer bekend is over het nieuwe borgingssysteem zullen we u hierover informeren.