Verlenging mest uitrijden

NMV en DDB samen op de bres voor derogatie (persbericht)

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Dutch Dairymen Board (DDB) hebben naar aanleiding van het uitstel van het fosfaatrechtenstelsel een gezamenlijk maatregelenpakket gepresenteerd aan staatssecretaris van Dam dat als doel heeft om voor 1 april nabij of onder het fosfaatproductieplafond te komen!

Beide belangenorganisaties maken zich grote zorgen over het mogelijke verlies van derogatie in 2018. Derogatie is een verruiming van de mestregels: omdat de Nederlandse boeren meer opbrengst van hun grond halen, mogen ze meer bemesten. Het verlies van derogatie zal niet alleen een grote druk geven op de mestmarkt, maar zal ook negatief uitpakken voor het milieu. Zonder derogatie vervalt de verplichting om 80% grasland te houden. Het zal leiden tot meer bouwland en meer kunstmestgebruik. In beide gevallen leidt dit tot meer uitspoeling van nitraat naar het grondwater. Daarnaast is de verwachting dat weidegang minder aantrekkelijk wordt voor de boeren.

NMV en DDB pleiten voor een Noodwet, in deze Noodwet wordt per direct een standstill ingesteld voor de veehouderijsectoren die gebonden zijn aan het fosfaatplafond. Daarnaast wordt in de Noodwet een doel voor veereductie opgenomen.

Aanvullend op de Noodwet is een Stoppersregeling noodzakelijk. Veel ondernemers hebben gewacht tot de invoering van de fosfaatrechten om hun onderneming te beëindigen. Dit met het oog op de fosfaatrechten die zij dan ten gelde konden maken. Nu de invoering van het stelsel is uitgesteld, blijven deze ondernemers veelal doorgaan met hun bedrijf tot de fosfaatrechten wel worden ingevoerd. De inzet van een Stoppersregeling kan deze ondernemers ertoe overhalen om toch eerder te stoppen. Dit heeft als voordeel dat er direct minder melk op de markt komt en de veestapel wordt verkleind.

Naast de invoering van een Noodwet en een Stoppersregeling zal er ook een instrument moeten zijn dat de reductie van vee en melk stimuleert. De subsidie van € 22.9 miljoen vanuit de Europese Unie is hiervoor bedoeld.  DDB en NMV  hebben  de staatssecretaris gevraagd om dit bedrag te verdubbelen, zoals ook verschillende andere EU-lidstaten hebben gedaan.

Staatssecretaris van Dam heeft weinig tijd om beslissingen te nemen: vanaf 1 april starten de onderhandelingen over derogatie. Dan zullen er duidelijke vorderingen gemaakt moeten zijn inzake het terugbrengen van de hoeveelheid fosfaat en anders is de kans groot dat de derogatie in 2018 niet wordt verleend. Voor de sector is het vijf voor twaalf: We moeten samen op de bres voor derogatie!