NMV bij indiening manifest voor beter mestbeleid

NMV was op 19 juni in Den Haag om het Aeromix systeem bij de politiek onder de aandacht te brengen. De Vereniging tot Behoud van Boer&Milieu (VBBM) bood deze dag een manifest aan de landbouwwoordvoerders, waarin zij pleiten voor beleid gestoeld op bronmaatregelen in plaats van zogenaamde ‘end of pipe’ maatregelen zoals mestinjectie. NMV-voorzitter Harm Wiegersma was hierbij aanwezig om dit manifest te ondersteunen.

Aeromix systeem
Als NMV staan we positief tegenover dit gedachtegoed, maar wij zien vooral kansen voor het Aeromix systeem, wat voor iedere boer te realiseren is. De afgelopen maanden zijn we actief bezig geweest om dit systeem erkend te krijgen als maatregel om ammoniak te reduceren. Het Aeromix systeem zorgt ervoor dat lucht wordt toegevoegd aan mest, hierdoor ontstaat er geen ontmenging tussen de dikke en dunne fractie en blijft de mest homogeen. Het rottingsproces van de mest verkleint aanzienlijk. Met als resultaat, een mestproduct wat veel minder ammoniak bevat. Ook op het gebied van andere emissies zoals methaan en lachgas verwachten wij gunstige resultaten. Helaas is dit systeem tot op heden niet erkend in het Nederlandse mestbeleid en loopt de WUR er ook nog niet zo hard voor.

Erkenning alternatieve maatregelen
NMV zal zich de komende tijd hard blijven maken voor de erkenning van dit systeem. Wij zijn van mening dat we geen middelenbeleid dienen te voeren, maar een doelbeleid. Met welke middelen dat doel vervolgens behaald wordt zou een ondernemerskeuze moeten zijn. Die denkwijze past ook helemaal in de toezegging van de minister om mestbeleid te vereenvoudigen. Nu er aangescherpte ammoniak eisen boven ons hoofd hangen zou er meer ruimte moeten komen voor dit soort ontwikkelingen. Te meer daar er vele loopstallen gebouwd zijn die de komende 25 jaar nog gebruikt zullen moeten worden. Ammoniak is vooral het gevolg van de opkomst van dit staltype, waarbij mest en urine van vee gezamenlijk bewaard wordt. Het enzym urease in de mest zet de ureum in urine om naar onder andere ammoniak. NMV vindt dat alternatieve manieren voor ammoniakreductie daarom hoog op de agenda van het ministerie zou moeten staan en dringt er bij sector en ministerie dan ook op aan verder te kijken dan de huidige weg die is ingeslagen.

Tevens vindt NMV dat boeren die volgens kringloopprincipes willen werken zoals de VBBM daar de ruimte voor zouden moeten krijgen. VBBM-boeren reduceren ammoniak met bronmaatregelen zoals eiwitarm en structuurrijk voer voor hun koeien. Daardoor bevat mest van hun dieren gemiddeld 30% minder ammonium dan gangbare mest. Daarbij weiden zij al hun vee maximaal. NMV is er voorstander van om dergelijke mogelijkheden te onderzoeken in plaats van uitsluitend te richten op technische of chemische maatregelen in mestbeleid.

Motie
Op de dag van de petitieaanbieding dienden Tjeerd de Groot (D66) en Frank Futselaar (SP) een motie in om de vrijstelling voor bovengronds bemesten te verlengen met vijf jaar. De minister ontraadde de motie. De Groot geeft aan dat de vrijstellingsperiode gebruikt kan worden voor nader onderzoek. NMV hoopt dat de motie brede steun zal vinden. In 2013 werd er ook een motie ingediend die ontraden werd. Toen was het Van Gerven van de SP die hem indiende. Die motie werd na kamerbrede steun uiteindelijk wel uitgevoerd door toenmalig staatssecretaris Dijksma.

Werking Aeromix systeem