Verlenging mest uitrijden

Niet aan tafel maar wel een mening! (persbericht)

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) was niet uitgenodigd bij het gesprek over mestfraude op 13 november jl. met minister Schouten. De reden hiervoor was weliswaar een positieve: de fraude betreft vooral varkensmest. Maar de gevolgen van de genoemde fraude zijn ook voor rekening van de melkveehouders. NMV wil daarom graag haar mening laten horen!

Tijdens het algemeen overleg over Mest in de Kamer van afgelopen donderdag zei één van de landbouwwoordvoerders: ‘De Nederlandse boeren verdienen geen derogatie’.  Dit naar aanleiding van de artikelenreeks over mestfraude in NRC. NMV is geschokt dat artikelen in een krant zoveel invloed hebben in de Kamer, terwijl de context volledig ontbreekt.

De Nederlandse melkveehouders kunnen 80% van hun mest legaal uitrijden op eigen grond. Daarnaast gaat het grootste deel van de overschotsmest naar akkerbouwers. De fraudedruk in de melkveehouderij is niet te vergelijken met die van andere sectoren.

Partijen die 13 november wel aanwezig waren gaan het probleem nu zelf oplossen. NMV maakt zich hier grote zorgen over. De melkveehouderij zit nog midden in de fosfaatcrisis. Deze is ontstaan doordat LTO heeft beloofd de fosfaatproductie in Nederland binnen de grenzen te houden. NMV heeft destijds al gewaarschuwd: de sector zelf heeft de middelen niet om dat te doen. De boeren lopen niet aan een touwtje! We plukken de wrange vruchten hier elke dag nog van. Nu dreigt hetzelfde te gebeuren met het fraudedossier.

NMV vreest dat de uitkomst is, dat de landbouw buiten spel komt te staan en niet meer als volwaardige gesprekspartner wordt gezien. Dit als direct gevolg van het aantrekken van een te grote broek: LTO kan niet waarmaken wat zij belooft. NMV roept het ministerie dan ook op om zelf handhaving aan te scherpen. Dit kan bijvoorbeeld op basis van de hoeveelheid nitraat in het grondwater. Extreme waarden kunnen duiden op mestfraude.

NMV mist de achtergrond en context in de artikelenreeks van NRC. Het zou goed zijn als het ministerie daar meer duiding aan geeft. NMV heeft ook een aantal aanbevelingen voor het ministerie. In het statement vindt u de visie van NMV op de mestfraude.